Naslovni baner
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ 
CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
 HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
 

MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINEVESTI IZ SVETAVESTI IZ SPORTATV PROGRAMI 

BALKANSKIH TELEVIZIJA
Meni

Psihološki Rat - Psiho Oružjem Protiv Boga

   Zašto su najnovija ratna sredstva, kojima se može uticati na rad ljudskog mozga ili bilo kog drugog organa, protivna samoj suštini Božjeg dela?
    Na početku Svetog pisma, u Knjizi postanja, piše: 'U početku beše Reč i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč'. Znači da je postojanju svega vidljivog i nevidljivog prethodila reč - zvuk - vibracija - frekvencija, odnosno da je suština svega postojećeg vibratorne prirode, to jest frekvencija, koja je - energija data od samog Boga.


    Jedan od prvih 'naučnih' pokušaja negiranja dela Tvorca je vulgarni materijalizam, koji za osnov materijalnog sveta proglašava - atom. Međutim, takva teorija pokazala je svoju slabost već na nekim najosnovnijim zakonima fizike, koje nije uspevala da objasni.
Tek De Broljova kvantnotalasna teorija - da je jedna od najfinijih materijalnih čestica foton svetlosti, zapravo zgusnuti talas mnoštva vibracija, omogućava dalji napredak fizike, posebno fizike jezgra atoma i njegovizh sastavnih čestica. Tako je konačno i zvanična nauka priznala da je materija posledica frekvencije - energije, a ne obrnuto.

NAUKA PRIPOMAŽE NEČASTIVOM

    U Svetom pismu dalje piše da je Gospod prema Svome liku stvorio čoveka od zemlje, udahnuvši mu život. Zato, nečastivi, kao prvi bogootpadnik, od samog početka snuje o zatiranju ljudskog roda. Kako su ljudi stvoreni kao bića slobodne volje da biraju između dobra i zla, to se njegova želja svodi na borbu da svako novorođeno ljudsko biće ponaosob surva u bezdan pakla, što je posao bez početka i kraja, i nikako se ne vidi da je uspeo da zatre ljudski rod u celini. Da bi u svom naumu uspeo i okončao šta hoće, mora da stvar reši sistematski, a ne kao do sada da uništava svaku ljudsku jedinku posebno. Međutim, on može da uspe samo ako mu u tome pomogne sam čovek, koji će doprineti svom uništenju. Prvi problem je u tome, što uvek ima ljudi koji između dobra i zla svesno izaberu dobro, pa ljudski rod zahvaljujući tome i opstaje. Drugi problem je u tome što su, i pored svog današnjeg duhovnog pada, ljudi u celini još bogoliki, pa frontalnim napadom na njih napada direktno na njihovog Tvorca, a njega, nearavno, ne može da pobedi.
    Međutim, može da se desi da nečastivi ipak uspe da uništi ljude, jer su za njega navedena dva nerešiva problema zasad uspešno rešili naučnici - sluge paklenih gospodara Novog svetskog poretka. Naime, izopačeni, umovi naučnika su u službi ratne mašinerije razradili neokortičko ratovanje, koje ima za cilj pomračenje svesti čitavih naroda, odnosno slamanje njihove volje, kontrolu uma onih nad kojima je izvršeno pranje mozga. Da bi se to postiglo, na raspolaganju je već čitav niz rezultata naučnih istraživanja.
    Osnova svega je upravo to da je čitavo postojanje materije zasnovano na raznim vidovima ispoljavanja energo-vibracionih matica. Odatle je u nizu logičkih posledica usledilo i naučno dokazivanje da je ljudsko telo energetski sistem, u kojem su organizovani skupovi ćelija sa istovetnim obrascem vibracija, gde ćelije nemaju samo histološku sličnost, nego i istu energetsku frekvenciju. Destabilizacijom frekventno energetskog nilansa pojedinih organa, uključujući i mozak, kao i čoveka u celini, postiže se poremećenost njihovog rada, čime se od zdravog dobije potpuno poremećen čovek.

BRISANJE SVESTI

    Da nisu u pitanju naučno fantastične teorije o mentalnim agresijama i pritiscima nego verifikovane činjenice, može se zakključiti na osnovu promena u ponašanju ljudi nakon izlaganja delovanju elektromagnetnog zračenja i oružja u kojem je ono primenjeno. Te promene uključuju pojave bizarnosti i nastranosti, usporenost refleksa, paniku, konfuziju, zabrinutost, hiperaktivnost, manijakalno kompulzivno ponašanje, vrtoglavicu, bes, premor, nekontrolisano trzanje, mučninu i još mnogo toga. Posle delovanja radio signala mogu biti umrtvljene sinapse, a elektronski se može poništavati memorija i izazvati amnezija.
    Takođe su poznata istraživanja australisjskih lekara koji su povećani broj slučajeva tumora na mozgu povezali sa razvojem mobilne telefonije. Čak i na komercijalnom tržištu mogu da se dobiju šeme za izradu 'brejn blastera' - elektronskog 'spaljivača' mozga. U pitanju je elektro-magnetno pulsirajuće oružje za ometanje moždanih talasa, tako da se javljaju određene sličnosti mentalnim poremećajima.
    Sva ovakva i slična oružja nisu slučajno razvijena, jer jedan od osnovnih uslova da bi tehnike neokortičkog rata bile uspešne je da se izmeni inaformativna i kulturološka matrica ponašanja čitavog jednog naroda. Za to je potrebno izuzetno poznavanje karaktera, navika, mentaliteta, simbola i izvora nacionalne svesti iz kojih se oblikuju narodni duh i volja i rađa otpor potčinjavanju, kako psihičkom tako i fizičkom.
    Posle brisanja kolektivne svesti, bilo elektromagnetnim oružjima bilo na druge načine, odnosno pranja mozga, vrši se reprogramiranje sadržaja svesti u skladu sa željama gospodara Novog svetskog poretka. To se najbolje i najbrže čini postupcima i uređajima za neurolingvističko programiranje. Oni se mogu koristiti za uticaj na čovekovu svest i kreiranje poželjnog modela ponašanja. Ovim postupcima zajedničko je da upotrebljavaju metode kojima se utiče na procesiranje informacija koje pristižu u ljudski mozak preko čula. zato se, pored ostalih sredstava za neurolingvističko programiranje, koriste i snažni psihotronski uređaji.     Poznato je, naime, da se sa informacijama može manipulisati i uticati na nivo svesti vremenskim odlaganjem, tako da korisnik smatra da je to njegovo sopstveno 'novoformirano mišljenje'. To je uslovilo proizvodnju posebnih tehničkih i drugih sredstava koja pojačavaju snagu moza a mogu se upotrebiti za promenu svesti i kontrolisano aktiviranje najdubljih slojeva ljudskog mozga, odnosno za psihotronsko ratovanje.

KAKO TO SVE FUNKCIONIŠE

    Iako je jasno da se u svim navedenim slučajevima radi o uticajima talasa raznih vrsta i različitih frekvencija prvenstveno na ljudski organizam, ali i na sve druge oblike života, nije naodmet da se preko nekoliko očiglednih primera pokaže kako to zapravo deluje. Iz fizike je poznato da kada se jedna pobuđena zvučna viljuška približi drugoj sa istom frekvencijom, i ona počinje da vibrira i nastavlja i kda se ona koja ju je inicirala udalji. Takođe, vojnici nikada most ne prelaze marševskim i strojevim korakom, nego običnim. U suprotnom, može da se desi da se ritam koraka poklopi sa rezonantnom frekvencijom mosta i on jednog kritičkog trenutka da popusti i prelomi se.
    Drugo, izlaganje malim energijama koje se dodaju pri maksimalnoj aplitudi naprezanja sa tačno istom frekvencijom, dovodi do toga da kritično naprezanje postane veće od onoga što materijal može da podnese, i dolazi do pucanja kao nepovratnog oštećenja, odnosno havarije.
    Vrlo slične manifestacije kao kod izložena gornja dva primera, zavisno od načina pobuđivanja, dešavaju se i kod živih bića, bilo na nivou ćelija, pojedinih organa ili celog organizma. Ovo olakšava činjenica da su mnogi životni procesi u organizmu elektro-hemijske prirode. Na primer, prenos informacija u nervima šii se u obliku električnog impulsa, deoba ćelija počinje kada se postigne unutrašnji potencijal od nekoliko desetina mikrovolti i slično. Ukoliko se na taj i takav skup ćelija deluje spoljašnjim elektromagnetnim nadražajima koji na nivou narvne sinapse ili ćelijskog prenosa informacije do mozga i dolazi do disfunkcije rada organa usled nekontrolisane deobe ćelija, što je zapravo simptomatologija stvaranja tumora. Sličnim mehanizmom se pojedini organi mogu naterati na ubrzani rad ili preteranu aktivnost, izazivajući premor ili otkazivanjerada. Kakav efekat to može da ima, na primer, na srčane bolesnike, nije potrebno da se posebno naglašava.

ZLOČIN SA DALJINE

    Sa druge strane, ni usporenje rada pojedinih vitalnih funkcija nije ništa manje opasno. Ako se ometa ili usporava rad sinapsi kod prenosa informacija, kao i rad neokorteksa - kore velikog mozga u kojoj se odvajaju misaoni procesi, u kritičnim situacijama kada su neophodne brze i ispravne odluke pri punoj svesti, usporeni način razmišljanja ili depresivna stanja mogu biti fatalni ne samo za osobu na koju se deluje, nego i za mnoge koji zavise od odluka koje se donesu u takvom stanju. Na ovaj način se posebno uspešno može delovati na ljude obolele od pankreasa, za koje je poznato da naizmeničko smenjuju plus i minus fazu, odnosno period hiperaktivnosti sa periodom bezvoljnosti.
    Delovanje na ovaj način na pojedince i čitave grupe ljudi, pa i cele države, može da se vrši sa vrlo velikih udaljenosti. (Pogledajte u rubrici Misterije tekst o HAARPU!) Postojanje oružja koja koriste duge talase vrlo niske frekvencije omogućuje da se deluje na bilo koji prostor stalnim izvorima kontrolisanih jačina energija, a da to bude neprimećeno izvan granica. To, naravno može da se vrši sa bilo koje tačke zemljine kugle, i to bez bitnog slabljenja usmerenog zračenja i signala, ali i sa bilo kojeg geostacionarnog satelita.
    Da 'Rat zvezda' stvarno postoji, pokazuje i primer naše Srbije 1999. godine, događaji koji su pogodili našu zemlju, a koji su pored ostalog uključili i primenu psihotronskog oružja i neokortičkog rata, sa željom brzog slamanja otpora našeg naroda. Kako su NATO agresori čitavu koncepciju zasnovali na eksperimentima isprobanim na sopstvenim građanima i svojoj kulturološkoj matrici, gde je dala stoprocentni uspeh, primena vrhunske tehnologije i neviđenih uloženih sredstava doživela je fijasko kod jednom malog naroda, u našoj maloj zemlji.Dovoljno je bilo suprotstavljanje neočekivanim oblicima ponašanja, inatom, sa smehom kao pratećom pojavom, kao i drugim izvorima stalnih slabih energija iz kulturne, pomalo zaboravljene baštine srbskog naroda, da se sagleda u celom svetu da 'boj ne bije svijeto oružje, već boj bije srce u junaka'.
    Izvor: Treće Oko
Tajne Ljudskog UmaTajne Ljudskog Uma - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu