Ponuda Tema

Bioritam. Izrada Bioritma.
Pogledajte Vaš Bioritam

   Savremeno istraživanje bioritmova zasniva se na činjenici da je život ljudskih bića zavisan od uzimanja i ispuštanja energije. Ima dana kada nam sve ide od ruke, kada smo orni za rad, raspoloženi, veseli, pronicljivi, ali ima i dana kada sve ide naopako ...
BOJE KRIVIH NA GRAFIKONU
EMOCIONALNI CIKLUS - INTELEKTUALNI CIKLUS - FIZIČKI CIKLUS

    Zadatak bioritma je da pronađe ukrštanje tri međusobno povezana ciklusa - fizičkog, emocionalnog i intelektualnog, i time omogući da predvidite svoje vrhunske dane, kad se određene aktivnsti mogu obavljati sa najvećim izgledima na uspeh, a takođe da se odrede i kritični dani kada morate biti posebno oprezni. Na osnovu vašeg datuma rođenja pogledajte vaš bioritam!
    Sva tri ciklusa počinju u trenutku rođenja i polaze sa zajedničke osnovne linije. Svaki ciklus se zatim diže i spušta svojim osobenim ritmom, pa tako pravi talasastu liniju -sinusoidu. Kada je ciklus iznad osnovne linije smatra se da je u pozitivnoj fazi, pa su energije i sposobnosti visoke, a najviše u takozvanim vrhunskim danima. Ispod osnovne linije je negativna faza, pa su tada energije i sposobnosti nešto smanjene. Kritični dani nastaju kada ciklus prelazi iz pozitivne u negativnu fazu i obrnuto, jer se tada seče osnovna linija i to su dana kada je čovek najranjiviji. Pošto su ti ciklusi različitih dužina trajanja, vrl ose retko podudaraju, tako da smo tokom života izloženi mešovitim uticajima.
    Znači, ukoliko se Vaš bioritam - fizički, emocionalni ili intelektualni, nalazi ispod središnje horizontalne crte, to je znak da se u tom periodu nalazite u negativnoj fazi. Tada treba da budete oprezni, da izbegavate različita fizička i psihička opterećenja, kao i da izbegavate donošenje važnih odluka.
    Takođe, ukoliko je iznad središnje ose, tada ste u pozitivnoj fazi. Vrlo bitno je naglasiti da su posebno bitne tačke preseka, a to je kada se krive na grafikonu seku iznad sredine - pozitivno ili ispod crte - negativno. Presek sve tri krive ima najjače značenje i on obično najavljuje neki posebni događaj u životu, pozitivan ili negativan, u zavisnosti da li se seku iznad ili ispod središnje crte na grafikonu.
   Postoje periodi u kojima se spoljni svet povija pod našom aktivnošću i periodi u kojima naš organizam trpi udare spoljne sredine i povlači se pred njima. Ova plima i oseka raspoloženja i sposobnosti, po teoriji o bioritmovima, tumači se delovanjem određenih energetskih tokova u čovekovom organizmu. Osnovni pojmovi teorije o bioritmovima su jednostavni i lako shvatljivi. Ukratko rečeno, od rođenja pa sve do kraja života, naš organizam pulsira pod uticajem tri vrste energije koje teku u pravilnim ciklusima.
    Ciklus fizičke energije traje 23 dana i odražava se na snagu, izdržljivost organizma, telesnu pokretljivost i motoriku, na otpornost prema bolestima, jednom rečju na ukupan ljudski fizički potencijal. Ciklus takozvane emotivne energije traje 28 dana i utiče na opšte raspoloženje i emocionalnu stabilnost. Ciklus intelektualne energije traje 33 dana i određuje sposobnosti opažanja, pamćenja, koncentracije i rasuđivanja.
    Svaki od ovih ciklusa podrazumeva, naravno, pozitivnu i negativnu fazu. U pozitivnoj fazi bilo kog od ovih ciklusa, koja uvek obuhvata njegovu prvu polovinu, organizam se nalazi pod naponom odgovarajuće energije i osposobljen je za njeno maksimalno trošenje. U negativnoj fazi ciklusa, koja obuhvata njegovu drugu polovinu, energija se sakuplja i obnavlja, a samim tim i njeno trošenje je usporeno. Jedna od ključnih kategorija teorije o bioritmovima su takozvani kritični dani u ciklusima. Svaki ciklus ima dve takve tačke. To je dan kojim jedan ciklus počinje i dan kada se smenjuju pozitivna i negativna faza. Za ove dane se vezuju i specifična stanja inertnosti, naprilagodljivosti i znatno umanjenih sposobnosti.
    Kada je u pitanju fizički bioritam, njegovi kritični dani (1. i 12. u ciklusu) dovode do izrazite destabilizacije organizma, što može da se ispolji kao umanjenje fizičke izdržljivosti, opadanje radnog učinka, opadanje nivoa budnosti i aktivacije  (sklonost raznim udesima), podložnost različitim oboljenjima i infekcijama i slično. Povoljan period je od 2. pa do 12. dana, a nepovoljan od 13. pa do 23.
    U kritičnim danima emotivnog bioritma (1. i 15. u ciklusu) ispoljava se izrazita emocionalna labilnost, koja može da dovede do raznih frustracija, unutrašnjih konflikata, ali i konflikata u međuljudskim odnosima na radu, u porodici, školi i vašoj okolini. Povoljan period je od 2. do 14. dana, a nepovoljan od 16. do 28.
    U kritičnim danima intelektualnog bioritma (1. i 17. u ciklusu), sposobnost pamćenja, apstraknog mišljenja, logičkog rasuđivanja, opažanja, pismenog i verbalnog izražavanja po teoriji bitno je smanjena. Povoljan period je od 2. do 16. dana, a nepovoljan od 18. do 33.
    U proseku svaki peti dan u ljudskom životu je kritičan u nekom od pomenuta tri bioritma. Događa se, međutim, da se u jednom danu, doduše veoma retko (u trideset dana jednom), podudare dve, pa čak i tri (svakih 300 dana) kritične tačke, što je, smatra se, posebno nepovoljno za ljudski organizam. Tada treba biti posebno oprezan, jer ste tada fizički, emocionalno i intelektualno najslabiji, pa se treba uzdržavati od napornih aktivnosti ili donošenja životnih odluka. Tri osnovna bioritma su jednostavno prirodno svojstvo organizma koja se stiču činom dolaska na svet rođenjem i omogućuju mu razmenu osnovnih energija sa prirodnom okolinom, a to je princip na kome se zasniva celokupan opstanak živih sistema.
    Bioritmovi imaju izvestan praktičan značaj u lečenju. Na primer, lečenje infektivnih bolsesti klasičnim metodama je uspešnije u pozitivnim fazama fizičkog, a često i emotivnog bioritma. Zatim, preporučljivo je usklađeno uzimanje nekih preparata sa odgovarajućim fazama fizičkog bioritma.
    Pošto je moguće precizno izračunati nastajanje pojedinih faza, i naročito značajnih kritičnih dana bioritmova, moguće je tako preduprediti i njihove neželjene posledice. Preventiva - dovođenje organizma ustanje da se sam može odupreti neželjenim uticajima spoljnih faktora, je takođe svojstvo i prednost alternativnih metoda u odnosu na klasičnu medicinu. Naročiti rezultati u praktičnoj primeni preventivnog delovanja bioritmova postignuti su u izbegavanju incidentnih situacija, posebno u avio i drumskom saobraćaju. Nije za potcenjivanje ni uspeh postignut u komponovanju radnih grupa i smanjenju konfliktnih situacija u timskom radu, čime se značajno povećava njihov učinak i produktivnost rada. U mnogim klinikama u svetu se vodi računa o stanju bioritmova pacijenata koji se pripremaju za operaciju, kao i samog hirurškog osoblja. Tvrdi se da se tako za 30 odsto smanjuju postoperativne komplikacije.

   RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT NAJBOLJA WEB SKOLA NAJBOLJI SAJT SA BESPLATNIM SLIKAMA