vrh
Meni

Bioritam
Pogledajte Vaš Bioritam


   Sve o bioritmu, objašnjenja, izračunavanje i izrada bioritma! Svaki organizam ima svoj časovnik, a bioritmovi pokazuju vreme. Na osnovu vašeg datuma rođenja pogledajte vaš bioritam! Polazna postavka teorije o bioritmu nije sporna - naš organizam se povremeno otvara prema spoljašnjem svetu i povremeno pred njim povlači u sebe. Ima dana kada nam sve ide od ruke, kada smo orni za rad, raspoloženi, veseli, pronicljivi, ali ima i dana kada sve ide naopako.


   Postoje periodi u kojima se spoljni svet povija pod našom aktivnošću i periodi u kojima naš organizam trpi udare spoljne sredine i povlači se pred njima. Ova plima i oseka raspoloženja i sposobnosti, po teoriji o bioritmovima, tumači se delovanjem određenih energetskih tokova u čovekovom organizmu. Osnovni pojmovi teorije o bioritmovima su jednostavni i lako shvatljivi. Ukratko rečeno, od rođenja pa sve do kraja života, naš organizam pulsira pod uticajem tri vrste energije koje teku u pravilnim ciklusima.
    Ciklus fizičke energije traje 23 dana i odražava se na snagu, izdržljivost organizma, telesnu pokretljivost i motoriku, na otpornost prema bolestima, jednom rečju na ukupan ljudski fizički potencijal. Ciklus takozvane emotivne energije traje 28 dana i utiče na opšte raspoloženje i emocionalnu stabilnost. Ciklus intelektualne energije traje 33 dana i određuje sposobnosti opažanja, pamćenja, koncentracije i rasuđivanja.
    Svaki od ovih ciklusa podrazumeva, naravno, pozitivnu i negativnu fazu. U pozitivnoj fazi bilo kog od ovih ciklusa, koja uvek obuhvata njegovu prvu polovinu, organizam se nalazi pod naponom odgovarajuće energije i osposobljen je za njeno maksimalno trošenje. U negativnoj fazi ciklusa, koja obuhvata njegovu drugu polovinu, energija se sakuplja i obnavlja, a samim tim i njeno trošenje je usporeno. Jedna od ključnih kategorija teorije o bioritmovima su takozvani kritični dani u ciklusima. Svaki ciklus ima dve takve tačke. To je dan kojim jedan ciklus počinje i dan kada se smenjuju pozitivna i negativna faza. Za ove dane se vezuju i specifična stanja inertnosti, naprilagodljivosti i znatno umanjenih sposobnosti.
    Kada je u pitanju fizički bioritam, njegovi kritični dani (1. i 12. u ciklusu) dovode do izrazite destabilizacije organizma, što može da se ispolji kao umanjenje fizičke izdržljivosti, opadanje radnog učinka, opadanje nivoa budnosti i aktivacije  (sklonost raznim udesima), podložnost različitim oboljenjima i infekcijama i slično. Povoljan period je od 2. pa do 12. dana, a nepovoljan od 13. pa do 23.
    U kritičnim danima emotivnog bioritma (1. i 15. u ciklusu) ispoljava se izrazita emocionalna labilnost, koja može da dovede do raznih frustracija, unutrašnjih konflikata, ali i konflikata u međuljudskim odnosima na radu, u porodici, školi i vašoj okolini. Povoljan period je od 2. do 14. dana, a nepovoljan od 16. do 28.
    U kritičnim danima intelektualnog bioritma (1. i 17. u ciklusu), sposobnost pamćenja, apstraknog mišljenja, logičkog rasuđivanja, opažanja, pismenog i verbalnog izražavanja po teoriji bitno je smanjena. Povoljan period je od 2. do 16. dana, a nepovoljan od 18. do 33.
    U proseku svaki peti dan u ljudskom životu je kritičan u nekom od pomenuta tri bioritma. Događa se, međutim, da se u jednom danu, doduše veoma retko (u trideset dana jednom), podudare dve, pa čak i tri (svakih 300 dana) kritične tačke, što je, smatra se, posebno nepovoljno za ljudski organizam. Tri osnovna bioritma su jednostavno prirodno svojstvo organizma koja se stiču činom dolaska na svet rođenjem i omogućuju mu razmenu osnovnih energija sa prirodnom okolinom, a to je princip na kome se zasniva celokupan opstanak živih sistema. Bioritmovi imaju izvestan praktičan značaj u lečenju. Na primer, lečenje infektivnih bolsesti klasičnim metodama je uspešnije u pozitivnim fazama fizičkog, a često i emotivnog bioritma. Zatim, preporučljivo je usklađeno uzimanje nekih preparata sa odgovarajućim fazama fizičkog bioritma.
    Pošto je moguće precizno izračunati nastajanje pojedinih faza, i naročito značajnih kritičnih dana bioritmova, moguće je tako preduprediti i njihove neželjene posledice. Preventiva - dovođenje organizma ustanje da se sam može odupreti neželjenim uticajima spoljnih faktora, je takođe svojstvo i prednost alternativnih metoda u odnosu na klasičnu medicinu. Naročiti rezultati u praktičnoj primeni preventivnog delovanja bioritmova postignuti su u izbegavanju incidentnih situacija, posebno u avio i drumskom saobraćaju. Nije za potcenjivanje ni uspeh postignut u komponovanju radnih grupa i smanjenju konfliktnih situacija u timskom radu, čime se značajno povećava njihov učinak i produktivnost rada. U mnogim klinikama u svetu se vodi računa o stanju bioritmova pacijenata koj ise pripremaju za operaciju, kao i samog hirurškog osoblja. Tvrdi se da se tako za 30 odsto smanjuju postoperativne komlikacije.

BOJE KRIVIH NA GRAFIKONU

EMOCIONALNI CIKLUS
INTELEKTUALNI CIKLUS
FIZIČKI CIKLUS

    Ukoliko se Vaš bioritam - fizički, emocionalni ili intelektualni, nalazi ispod središnje horizontalne crte, to je znak da se u tom periodu nalazite u negativnoj fazi. Tada treba da budete oprezni, da izbegavate različita fizička i psihička opterećenja, kao i da izbegavate donošenje važnih odluka.
    Takođe, ukoliko je iznad središnje ose, tada ste u pozitivnoj fazi. Vrlo bitno je naglasiti da su posebno bitne tačke preseka, a to je kada se krive na grafikonu seku iznad sredine - pozitivno ili ispod crte - negativno. Presek sve tri krive ima najjače značenje i on obično najavljuje neki posebni događaj u životu, pozitivan ili negativan, u zavisnosti da li se seku iznad ili ispod središnje crte na grafikonu.

     RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT  NAJBOLJA WEB SKOLA