Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Sekte u Svetu

   Koliko je u svetu sekti i njihovih 'crkava', verskih grupa i društava, kakvih su vrsta i kako deluju. Da li postoje pozitivne, pored negativnih? Da li je opasnost od njih mnoge veća nego što se čini?

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Prema najnovijim istraživanjima u SAD, Evropi i na drugim kontinentima, trenutno je u svetu registrovano delovanje čak 15.000 različitih verskih pokreta, a deluje i oko 5.000 različitih verovanja u Africi, koja svoje uporište imaju i u nekim zemljama Kariba, ali i Latinske Amerike, posebno u Brazilu.
    Na primer, u Italiji deluje oko 600 tih 'pokreta', u Nemačkoj oko 300, a u Švajcarskoj i Francuskoj po oko 300. Ovde na našim prostorima ih je oko 200. Isti ti izvori pretpostavljaju da ovde na našim prostorima trenutno ima nešto više od 10.000 pripadnika tih novih 'religija', ali im se broj povećava. Pretežno su to mladi, u proseku između 16 i 26 godina, dok se vrhovi tih 'alternativnih religija' regrutuju u populaciji starosti od 30-60 godina.
   Uočeno je i da se više nijedna od takozvanih velikih svetskih religija nije pošteđena prelaska vernika u razne sekte, kultoive, 'crkve', grupe, društva i pokrete, sa verskim ili paraverskim predznacima i sa najrazličitijim oblicima strukture: od strogo autoritarne, u kojoj je reč vođe neprikosnoveni zakon (uporedite ovo sa nekim političkim strankama, pa vidite na čijim principa su organizovane), pa do sasvim labave, koja poštuje svačiju slobodu volje. Kada su u pitanju one prve, članovi nikako, ili veoma teško, iz njih mogu da izađu.
    Ima sve više podataka koji ukazuju da neke od tih, uslovno nazvanih sekti, drakonski kažnjavaju svoje pripadnike koji iz bilo kog razloga nameravaju da istupe, kao i one koji, bez obzira na motivaciju, nepozvanima otkrivaju detalje ustrojstva i delovanja sekte.
    Upravo tako masovno prisustvo alternativnih religija širom sveta i činjenica da pridobijaju sve veći broj pristalica, navode stručnjake da ih počnu ozbiljno proučavati. Pa ipak, teškoće nastaju već na prvom koraku. Uprkos mnogim pokušajima, sociolozi, psiholozi, dobar deo teologa i drugih koji se bave problemom sekti, još ne mogu tačno da odrede šta je sekta, šta kult i tako dalje, i koje sve od registrovanih grupa mogu biti svrstane u koju od kategorija.
    Današnji istraživači ovog fenomena pojmu sekte više ne daju doskorašnji negativni predznak i značenje 'onoga sklonog da zastranjuje i da se odvaja od grupoe kojoj pripada'. Ovo važi za takozvane laičke, dakle svetovne istraživače - sociologe, psihologe... Zato oni sve češće i izbegavaju termin sekte, upotrebljavajući sve više pojam 'novih pokreta'. Istovremeno, u nastojanju da dođu do koliko toliko čvršćih pokazatelja koji bi mogli da pomognu u klasifikaciji tih novih pokreta, težište istraživanja stavlja se otkrivanje ideologija, ciljeva i mehanizama delovanja svake od tih registrovanih 'novih grupa'.   
    Za sada, istraživanja ukazuju na postojanje, kako to istraživači kažu, dve velike grupe pokreta. Na jednoj strani su one, uslovno rečeno, pozitivne, a suprotno njima je grupacija negativnih. U ovoj drugoj grupi su one koje propagiraju nasilje, one koje zagovaraju pojedinačna ili kolektivna samoubistva, koje propovedaju ubistva, kao i one sa neskrivenim rasističkim i neonacističkim ideologijama koje su, prema do sada prikupljenim saznanjima, najagresivnije u odnosu na onu populaciju koja je njihova meta. Otkriveno je da pripadnici ove dve grupe, u protivnike, osim nearijevaca i antifašista, ubrajaju i homoseksualce, prostitutke, transvestite, a primećuje se i zabrinjavajuće povećanje broja napada njihovih pripadnika i na mentalno zaostale ili obolele osobe.
    Ali, koliko je tanka i nedovoljno definisana granica između 'negativnih i 'pozitivnih' sekti, jasno govori i slučaj 'Aris gris' jedne od 'grupa'. Ona je stvorena  sa ciljem da se bori protiv uočenih zloupotreba pojedinih sekti i unutar njih. S početka, ta borba vođena je antipropagandom, pružanjem pomoći svima onima koji su bili podvrgnuti vrbovanjima za pojedine grupe i pružanjem pomoći psihijatara, psihologa, lekara... Međutim, posle je ta borba u pojedinim slučajevima prerasla i u nasilje prema pripadnicima 'negativnih' sekti. Slično je i sa delovanjem takozvanog 'Nju ejdža', koj ise pretvorio u klasični instrument političke indoktrinacije ideologijom 'novog svetskog poretka' i koji, neretko, ispoljava i visok stepen agresije prema protivnicima 'novog svetskog poretka'.
   
KO SU ČLANOVI I ZAŠTO SE UPISUJU

    Sredinom devedesetih godina XX veka, masovno samoubisto 58 žrtva pripadnika sekte 'HRama Sunca', potvrdilo je ranija saznanja istraživača da u članstvo 'alternativnih religija' ili 'novih pokreta' ulaze ljudi iz praktično svih društvenih i kulturnih slojeva. Jer, među onima koji su indoktrinirani ideologijom da će Apokalipsa nastupiti te i te godine, kada je najave vođe sekte, i koji su bili slepo odani svome vođi i prihvatili da umru kako ne bi dočekali 'smak sveta' bilo je i lekara, profesora i policajaca...
    Slično je i sa člnastvom 'Jehovinih svedoka', 'Sajentološke crkve', Munove crkve', Soka gakaj - pokreta zasnovanog na temeljima budizma čiji je osnivač Japanac i mnogo drugih sličnih...
    Skoro identična situacija je i sa člnastvom brojnih satanističkih grupa i organizacija, s tim što je očigledno da se u njihovim vrhovima, a i među članstvom, nalaze ljudi sa višim društvenim i kulturnim stepenom razvoja, i takvim grupacijama ni ne može da se priključi niko iz nižeg staleža, samo - 'elita'. Za sve do sada registrovane nove pokrete, bez obzira na njihovu ideologiju i na to da li su 'pozitivni' ili 'negativni', karakteristično je da im najveći deo članstva čine mladi. I to podjednako, na IStoku ili Zapadu, Severu ili Jugu...
    Prema do sada utvrđenim činjenicama, mladi ovim 'novim grupama' prilaze iz znatiželje, ali su neobavešteni o mnogo čemu bitnom za grupu kojoj pristupaju ili u koju bivaju privučeni, na ovaj ili onaj način. Ali, još veći uticaj na njihovu odluku o prihvatanju neke od alternativnih religija ima i osećanje nezadovoljstva. A, čime to? Pre svega, svojim društvenim položajem, ali i procesima koj isu u toku u postkomunističkim i u kapitalističkim sistemima. Otuda njihov osećaj bezperspektivnosti, gubitak vere u kompromitovane morale i društvene vrednosti koje su danas doživele potpuni slom - kada sve što je nekad bilo nenormalno, danas  u 'humanoj demokratiji' postaje potpuno normalno i čak obavezujuće ako želite da postignete uspeh, na primer, u politici.
    Zato neke od alternativnih religija postaju privlačne za mlade jer im obećavaju, bilo paranormalne sposobnosti, bilo lako zarađeni novac, ili pak brza i potpuna ljubavna iskustva i uživanja. Istraživanja ukazuju da su sve ovo dominantni razlozi zbog kojih, u najnovije vreme, sve više maloletnika pristupa raznim 'novim grupama' koje sada težište svoje aktivnosti usmerene na pridobijanje novih članova usmeravaju upravo prema toj populaciji.
    Zabrinjava i podatak da se u članstvu sve većeg broja grupa nalazi i sve više ljudi sa socijalno i seksualno devijantnim ponašanjem, kao i tobožnji 'magovi' koji svoje vernike finansijski i fizički zloupotrebljavaju. Istraživanja otkrivaju još nešto: da su mladi nezadovoljni odnosom i dogmama tradicionalnih religija, ali i ponašanjem njihovih 'vrhova'.

SEKTE I POLITIKA

    Otvorene političke ambicije, ali i nemali politički uticaj, do sada su jasno uočljivi kod 'Nju ejndža'. I to u svim zemljama u kojima, na ovaj ili onaj način, ta grupa deluje. Slične ambicije i uticaj utvrđeni su i za frupu 'Soka gakaj' čiji je jedan od članova u Italiji bio i jedan proslavljeni fudbaler. Postavlja se pitanje za razmišljanje: Da li danas uopšte možete i da dođete na vlast ukoliko ne pripadate nekoj 'grupi'?   
    Za deo napada na strance - za sada 'obojene', ali ima znakova da će se ubrzo na udaru naći i drugi nepoželjni radnici na privremenom radu i izbeglicer u Nemačkoj, Francuskoj, Švedskoj i još nekim zapadnevroppskim zemljama, utvrđeno je da su delo takođe nekih od 'novih religija'. Njihova ideologija, ali i politička platforma propovedaju očuvanje čistote rase i dominaciju nad nižim rasama, ma koje boje kože da su'.
    U nizu zemalja uočava se i dolovanje 'novih grupa' koje propovedaju, ali i sve agresivnije zahtevaju zamenu tamošnjih društvenih, političkih, ekonomskih, kulturnih i verskih sistema novim, čiji su obrisi, za sada, još nedovoljno jasni bilo kome osim pripadnicima tih grupa. Neke od njih do cilja su spremne da dođu mirnim, evolutivnim putem, ali ima ih i onih koje zagovaraju nasilje.
    Sve to govori da fenomen brojčanog narastanja 'novih ideologija', religija i grupa, poprima snagu zabrinjavajućeg negativnog talasa koji zapljuskuje ceo svet. Istina, ima i onih koji smatraju da je reć o 'novom istorijskom procesu čiji su deo i nove grupe', i da ga je stoga praktično nemoguće zaustaviti, uz ostalo i zato špto su do sada važeći modeli religija i društvenog i svakog drugog razvoja - istrošeni.
    Problem je teško rešiti, stoga što se mora poštovati potpuna sloboda svakog pojedinca u verskom opredeljivanju. Ali, ima tu još jedna poteškoća: ne zna se koji bi od tih 'novih pokreta' mogao biti smatran religijom, a koji sektom, kultom i slično. Kao primer te nedoumice uzima se opet 'Soka gakai' sa oko 14 miliona pripadnika, koji su svi vezani za budizam, a budizam je jedna od velikih postojećih religija. Sa druge strane, međutim, najnovija otkrića pokazuju da su neke religiozne - ne samo satanističke grupe, i te kako povezane sa trgovinom drogama i oružjem, pri čemu religija, u stvari, služi samo kao paravan i za mazanje očiju poslušnim ovcama. A naročito služi za 'pranje' ilegalno zarađenog novca.
    Novija istraživanja potvrđuju od ranije znanu činjenicu da se unutar neke od tih sekti, naročito u rukama njihovih lidera, vrte ogromne sume novca. Neke procene govore da su u pitanju iznosi od nekoliko milijardi, pa čak i desetina miliona dolara i eura, što u gotovini, što u pokretnim i nepokretnim dobrima. Dobar deo tih dobara pripada članovima tih pokreta, koja oni sekti predaju za života ili zaveštaju posle njihove smrti.
    Istina, neke od sekti sredstva kojima raspolažu ulažu za pružanje pomoći potencijalnim kriminalcima i onima koji su u kriminal već zagazili, da bi bili resocijalizovani. Nadalje, ima grupa koje finansiraju oslobađanje narkomana od zavisnosti, a neke su specijalizovane za pružanje pomoći osobama koje s sklone samoubistvu. Najzad, zna se i za neke pokrete koj ise bave pružanjem potpore deci bez roditelja i mladima sa naglašenim asocijalnim ponašanjem i negativnim sklonostima.   
    Pa ipak, sociolozi, antropolozi, psiholozi, psihijatri i niz drugih stručnjaka stoje na stanovištu da je problem ssekti krajnje ozbiljan i da je poslednji trenutak za njegovo svestrano izučavanje, jer samo tako biće moguće organizovano se uhvatiti u koštac sa njim. Tek kada bude jasno šta je šta, kada se odvoji žito od kukolja, moći će nešto konkretno da se preduzme. Ne za odbranu postojećih velikih religija - to one same moraju da učine, nego za odbranu društvenih i političkih opasnosti koje neke od tih alternativnih grupa svojim delovanjem seju i podmeću svima nama. A sve to, pre svega, uz pomoć medija koji imaju stravičnu moć upravljanja ljudskom psihom.
    Najvažnija stvar koju treba znati je koliko je ljudska psiha sklona manipulacijama svakakve vrste. Sve što je čovek stvorio na planeti, nastalo je uz pomoć ljudske psihe. I ono dobro, razna dostignuća koja su nam olakšala život, prvo su se rodila u ljudskoj psihi, u svom početku bila su ljudska misao koja je kasnije pretvorena u materijalnu stvarnost. Isto tako, i sve ono negativno, ratovi, nasilje i slično, sve je takođe prvo rođeno u ljudskoj misli. Otuda važnost shvatanja psihologije čoveka kao nečega najvažnijeg za normalan život. Ukoliko dopustite da mediji manipulišu vašim mislima, da upraljaju vama da razmišljate onako kako njima odgovara - to jest, onima koji kontrolišu medije, neće vam biti dobro. Isto se odnosi i na sekte, koje svoje članove regrutuju psihološkom manipulacijom, pogotovo među labilnim osobama, jer oni koji razmišljaju svojom glavom, sekte nikada neće pridobiti.
    Zbog toga je jedna od najvažnijih stvari za čoveka današnjice da ovlada svojom svešću i da spreči svako manipulisanje njome. Ruku na srce, to danas nije ni malo lako, jer su u pitanju najsofisticiranije tehnike upravljanja ljudskim mislima, ali za to je sve na nama. Što bi naši stari rekli - pamet u glavu!Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

Novi Svetski PoredakNovi Svetski Poredak - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse