Naslovni baner
Ponuda Tema

Rečnik Finansijskih Pojmova

   Opširan rečnik finansijskih pojmova i izraza. Saznajte šta koji izraz znači u svetu finansija, banaka, investicija, kredita...! Finansija predstavljaju svojevrsnu umetnost i nauku upravljanja novcem. Poreklo reči finansije nije utvrđeno, jedni tvrde da je germanskog а drugi romanskog porekla. Srednjovekovno značenje je ‘finatio’ koja se upotrebljava u smislu zaključka, sudske odluke ali i plaćanja. Zatim se formira kao termin u Francuskoj koji dalje prodire u druge zemlje, vezajući se za raznovrsne novčane poslove. Sama pojava finansija je vezana za pre svega novac i novčana plaćanja, analogno ovome finansije će postojati dokle god postoji i novac. Ovo znači да gde god imali robnu proizvodnju i delovanje zakona vrednosti izraženom u novcu imaćemo i finansije. Finansije su istorijski uslovljena kategorija. Priroda finansija je novčana, odnosno monetarna.
    Finansije su najstarija disciplina ekonomske nauke. Prve naznake finansija se vezuju za Srednji vek.
Ipak do pravog zamaha ove nauke dolazi sa nastankom kapitalizma, posebno od perioda liberalnog kapitalizma u XX veku Velika svetska ekonomska kriza 30-tih godina je dala podsticaj razvoju nauke o finansijama, pri čemu se u početku analiza fokusirala na razmatranju funkcija države (kada se akcenat stavlja na proučavanje poreza), da bi se vremenom sve veća pažnja posvećivala mikro aspektu, odnosno načinu proučavanja finansija u preduzeću. Najveća zasluga za izdvajanje finansija kao posebne naučne discipline pripada Karlu Heirih van Rayu i njegovom djelu Osnovi finansijske nauke – prva polovina 19. veka. Važna tema u finansijama su razni finansijski instrumenti kao: dionice, obveznice, opcije. Redovno u obziru su pojedinačni instrumenti koji su omogućeni za javnu izdaju i razmenu na berzi.

Akcije - Akcije predstavljaju vlasničke hartije od vrednosti. Vlasnik akcija poseduje deo kapitala akcionarskog društva, i po osnovu svog akcijskog udela ostvaruje pravo na:

- upravljanje
- dividendu
- likvidacioni ostatak.

Akcioni fond (equity fund) - Vrsta investicionog fonda koji sredstva ulaže u akcije različitih kompanija. Zbog volatilne prirode akcija ulaganje u fond nosi povećan rizik, ali je mogućnost ostvarenja povećanog prinosa realna.

Akcionar - Fizičko ili pravno lice, vlasnik jedne ili više akcija u akcionarskom društvu.

Anuitet - Niz jednakih iznosa gotovinskog placanja koja se vrše u utvdenim vremenskim intervalima

Amortizacija - Alokacija troškova nabavke materijalne imovine na rashode u razdobljima u kojima se ostvaruju usluge od imovine. Amortizacija je postupno umanjivanje vrednosti imovine preduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom.

Aktivna strategija upravljanja portfoliom (active management strategy) - Ovakav pristup upravljanju portfoliom toleriše određena odstupanja od benchmarka sa namerom postizanja nadprosečnih rezultata. Ovakva strategija može da rezultuje "outperformance-om" ili "underperformance-om" tj. nadprosečnim rezultatom ili rezultatom ispod proseka.

Berza - Organizovano tržište na kome ovlašćeni berzanski posrednici trguju određenim, standardizovanim tržišnim materijalom, po unapred poznatim pravilima, a sve propraćeno standardizovanom dokumentacijom. Uloga berze, izmedju ostalog, je i obezbeđenje uslova i načina utvrđivanja objektivne cene akcija, što ne znači da cene akcija utvrđuju zaposleni na berzi, već da se na berzi obezbeđuju ravnopravni uslovi za susretanje ponude i tražnje za određenom akcijom, po unapred propisanim pravilima i načinima važećim za sve subjekte.

Broker - Broker je lice ili preduzece koje je ovlašceno da trguje akcijama na berzi na osnovu naloga za kupovinu ili prodaju koji mu daje vlasnik akcija. Brokeri ne poseduju sopstvene hartije od vrednosti, a za svoje usluge naplacuju proviziju.

Brokersko - dilersko društvo - Pravno lice osnovano po posebnom zakonu za poslove trgovanja hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu - berzi.

Belibor - Referentna kamatna stopa za dinarska sredstva formirana od strane banaka na srpskom medubankarskom tržištu.

Bilans stanja - Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuje stanje imovine i obaveza jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, na dan bilansiranja u poslovnoj godini. Aktivu bilansa stanja čine podaci o sredstvima, a pasivu - podaci o sopstvenim i pozajmljenim izvorima sredstava (kapital i obaveze).

Bilans uspeha - Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, o prihodima, rashodima i rezultatu u periodu od početka godine do dana bilansiranja u poslovnoj godini.

Berzanski indeksi - Prosek cena hartija od vrednosti izražen u odnosu na ranije utvrđenu bazičnu tržišnu vrednost. Indeks se koristi za analizu funkcionisanja berze. Najpoznatiji berzanski indeksi su DOW JONES, NASDAQ i FTSE. Tri su glavna faktora po kojima se berzanski indeksi razlikuju: po brojčanoj zastupljenosti akcija koje indeks predstavlja, po relativnoj težini koja se daje akcijama i po korišćenoj metodi uprosečavanja koja se koristi. Predstavljaju jedan od najznačajnijih pokazatelja razvoja finansijskog tržišta, ali i privrede u celini.
 
Bonitet - Sposobnost korisnika kredita da preuzme i ispuni finansijsku obavezu plaćanja o roku, kao i sve prispele kamate. Bonitet obuhvata stepen lične kreditne sposobnosti (ugled, preduzetnička sposobnost, stručno znanje, prodornost), opštu materijalnu sposobnost i solidnu poziciju na tržištu. Bonitet se često ne poklapa sa pojmom likvidnosti, budući da dužnik može biti dobrog bonitetnog statusa, a ipak kratkoročno nelikvidan.

BAISSE – razdoblje, kada vrednosti hartija od vrednosti na berzi duže vreme padaju. Upotrebljava se i izraz medveđi trend.

BLUE CHIPS – oznaka za akcije velikih međunarodnih preduzeća.

Balansirani fond (balanced fund) - Vrsta otvorrnih investicionih fondova koji ulažu u razne vrste finansijske imovine na osnovu pravila propisanih prospektom i statutom fonda. Najčešće obuhvataju izjednačena ulaganja u obveznice i akcije. Takav fond privlači investitore koji žele mogućnost višeg prinosa koji nude akcije i stabilnost koju pružaju obveznice.

Bear - bearish - Osoba ili institucija s pesimističkim pogledom na izgled tržišta. Obeležje tržišta "medveda" su opadajuće cene. "Bear market" je tržište na kojem cene određenih grupa hartija od vrednosti padaju ili se očekuje pad.

BELEX15 - Index cena akcija kojima se trguje na Beogradskoj berzi. Ponderisan je isključivo tržišnom kapitalizacijom koja se nalazi u slobodnom prometu (free float). Belex15 se sastoji od akcija kojima se trguje metodom kontinuiranog trgovanja i koje su ispunile kriterijume za ulazak u indeksnu korpu.

BELEXfm - Prvi indeks konstruisan od strane Beogradske berze. Njegova osnovna namena je da meri promene cena akcija na slobodnom berzanskom tržištu svih izdavaoca sa čijim akcijama je realizovana najmanje jedna transakcija. Takva struktura indeksa omogućava mu da bude osnovna referentna tačka (benchmark) prilikom praćenja nacionalnog finansijskog tržišta. Ponderisan je tržišnom kapitalizacijom.
Benchmark - Skup podataka koji se koristi za upoređivanje rezultata portfolija ili pojedinačnog ulaganja.

Blagajnički zapisi - Kratkoročne likvidne hartije od vrednosnti sa rokom dospeća do jedne godine. Izdaju ga ministarstva finansija, državne agencije ili centralne banke. U Srbiji blagajničke zapise emituje Narodna Banka Srbije. Smatraju se nerizičnim instrumentom, a sigurnost i niži prinos glavne su mu karakteristike.

Bull - bullish - Osoba ili institucija s optimističkim pogledom na izgled tržišta. Obeležje tržišta "bikova" su rastuće cene. "Bull market" je tržište na kojem cene određenih grupa hartija od vrednosti rastu ili se očekuje rast.

Cena konverzije - je vrednost konvertibilne hartije od vrednosti podeljena sa brojem akcija u koje se može zameniti.

CALL OPTION – engleska reč za kupovnu opciju. Kupac takvog papira pridobija pravo, međutim ne i obavezu, za kupovinu neke hartije od vrednosti po ceni, koja je utvrđena na opciji.

CERTIFIKAT – vlasnički udeo kod rasti hartije od vrednosti ili finansijskog produkta. Može se raditi o berzanskim indeksima, jednoj ili više akcija, jednoj ili više obveznica itd.

CIKLIČKE AKCIJE – akcije, kod kojih se cena kreće slično kao ukupni berzanski trend. Te akcije padaju, kada berza pada i rastu kada berza raste. Nasuprot njima su anticikličke akcije, koje nisu u snažnoj vezi sa celokupnim berzanskiim trendom.

Dividenda - Prihod koji ostvaruju vlasnici običnih (akcija sa pravom glasa) i preferencijalnih akcija (akcija bez prava glasa), koji ostaje akcionarskom društvu posle izmirenja obaveza. Kod običnih akcija, vrednost dividende zavisi od poslovanja akcionarskog društva: ako je akcionarsko društvo u dobitku dividenda raste, a ako je u gubitku, dividenda opada ili se ne isplaćuje. Akcionarsko društvo koje emituje obične akcije nema zakonsku obavezu da isplaćuje dividendu. U slučaju preferencijalnih akcija, isplata dividendi je obavezna, i to u fiksnom iznosu.

Dividenda po akciji - Dobit preduzeća generisana u prethodnom periodu koja se deli akcionarima srazmerno broju akcija.

Diler - Ucesnik na finansijskom tržištu koji obavlja transakcije u svoje ime i za svoj racun, tako što kupuje i prodaje hartije od vrednosti. Razlika izmedu kupovne i prodajne cene je dobit koju ostvaruje diler.

Dugoročni dug - (Long term debt) Dug koji dospeva na naplatu u periodu dužem od jedne godine.

Davalac finansijskog lizinga - Davalac finansijskog lizinga je privredno društvo koje, uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga, prenosi na primaoca lizingao ovlašćenje držanja i korišćenja na predmetu lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu. Ovakvo privredno društvo mora da ima dozvolu NBS za obavljanje poslova finansijskog lizinga i dužno je da obezbedi da u svom poslovanju njegov osnovnoi kapital ne bude ispod 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

DAX - Nemački index cena akcija koji sadrži ponderisanu vrednost 30 vodećih akcija kojima se trguje na Frankfurtskoj berzi.

Devizno tržište (fx - foreign exchange market) - Deo ukupnog tržišta, na kome se prema određenim pravilima trguje devizama, odnosno razmenjuju se nacionalne valute po deviznom kursu formiranom na osnovu njihove ponude i potražnje. Granice kursnih fluktuacija određene su intervencijama centralnih banaka.

Diversifikacija portfolija (diversification) - Distribucija uloženog kapitala u više hartija od vrednosti u cilju smanjivanja rizika ulaganja.

Dospeće (maturity) - Dan kada kredit, rata kredita ili obvezničke hartije od vrednosti dospevaju i treba da budu isplaćeni. Kod obveznica, dospećem emitent je dužan pravosnažnom držaocu obveznice da isplati nominalnu svotu na koju obveznica glasi.

Dow-Jones index - Ponderisana aritmetička sredina 30 značajnih američkih akcija kojima se trguje na NYSE i NASDAQ-u.

Efikasno tržište kapitala - Tržište na kome se cene imovine brzo prilagodavaju svim relevantnim i raspoloživim informacijama.

ETF FOND – indeksni fond (Exchange Traded Fund) sa kojim se stalno trguje na berzi. Kod kupnje se ne plaća se ulazna provizija već samo provizija berze,  kao za druge hartije od vrednosti.

EURIBOR – međubankovna kamatna stopa, po kojoj se banke na frankfurtskom bankovnom tržištu među sobom posuđuju novac.

Fond menadžer (Fund manager) - Finansijski stručnjak, specijalista za upravljanje imovinom fondova zaposlen u društvu za upravljanje investicionim fondovima.

FTSE 100 - Službeni index akcija Londonske berze. Index se sastoji od 100 najvećih kompanija čijim se akcijama trguje.

Finansijski derivati - Izvedene hartije od vrednosti, gde je njihova vrednost izvedena delimično ili u potpunosti iz odnosa prema nekom osnovnom instrumentu. Najpoznatiji finansijski derivati na svetskim tržištima su fjučersi, forvardi, opcije i svopovi.

FED – američka centralna banka (Federal Reserve System).

FOND RASTA VREDNOSTI IMOVINE -  – fond, koji investira novac u akcije

FUTURES – standardizovani terminski ugovor za neku sirovinu na terminskoj berzi.

FUTURES FOND – fond, koji investira novac na terminska berzanska tržišta. Ti fondovi vrede za rizičnije.

Garancija po inostranom kreditu - Sredstvo obezbeđenja kojim se garant (lice koje nije dužnik) obavezuje da će inostrani kredit otplatiti u slučaju da dužnik blagovremeno ne izvrši otplatu.
 
Godišnji finansijski izveštaj - Finansijski izveštaj u kome se prikazuje finansijski položaj jednog pravnog lica ili preduzetnika na dan 31. decembra poslovne godine (stanje imovine, kapitala i obaveza) i njegove poslovne promene u periodu od 1. januara do 31. decembra poslovne godine (prihodi, rashodi i rezultat); u širem smislu obuhvata i promene iz tokova gotovine (prilive i odlive gotovine) i promene na kapitalu (povećanja i smanjenja) u toku poslovne godine; sastavlja se obavezno jednom godišnje, po isteku poslovne godine, i dostavlja najkasnije do kraja februara naredne godine Narodnoj banci Srbije koja vrši prijem, kontrolu i obradu podataka.
 
Grace period - Period počeka, tj. mirovanja otplate glavnice. Vremenski period od korišćenja kredita do prve otplate glavnice.

GARANCIJSKI FOND – fond, koji ulagaču na kraju određenog razdoblja jamči neki profit. U isto vreme postoje ograničenja kod isplate profita u slučaju, da berza raste jače.

Hartije od vrednosti (HoV) - Mogu biti obligaciono pravne, stvarnopravne (robne) i korporacione. Obligaciono pravne (obveznice, dužničke hartije od vrednosti) daju svom imaocu pravo da zahteva od lica naznačenog u hartiji (dužnika) isplatu novčanih sredstava. Stvarnopravne (robne) označavaju svog imoca kao titulara stvarnog prava svojine na robi. Korporacione hartije (akcije, vlasničke hartije od vrednosti) predstavljaju isprave o vlasništvu na delu kapitala.

Hipotekarne obveznice - Hipotekarne obveznice (Mortgage bonds) su obveznice koje kreditori kod hipotekarnog kreditiranja emituju na osnovu hipoteka nad nepokretnom imovinom, koja je poslužila kao osiguranje vracanja odobrenog hipotekarnog kredita.

HAUSSE – razdoblje, kada vrednosti akcija na berzi duže vreme rastu. Upotrebljava se i izraz bikovski trend.

HEDGE FOND – fond, koji jedan deo novca ulaže u akcije, dok drugi deo investira na terminska tržišta. Suština tih fondova je ograničenje gubitaka u vreme kada berza pada. U slučaju, da berza raste ti fondovi imaju obično niže profite od fondova rasta vrednosti imovine.

■  Investicioni analitičar - Osoba koja vrši analize domaćih i stranih poduzeća, analizira i proučava stanje na tržištu, i priprema osnovu za odlučivanje u koje hartije od vrednosti će se plasirati imovina fonda.

■  Investicioni fond - Institucionalni investitor koji prikuplja novčana sredstva manjih individualnih investitora. Prikupljena novčana sredstva fonda se ulažu u različite vrste imovine, u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu fonda, u cilju ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja.

■  Investicioni odbor - Predstavlja savetodavno telo Društva za upravljanje investicionim fondovima, koji donosi odluke o investiranju sredstava fonda i čine ga portfolio menadžer Fonda, direktor Društva i treći član imenovan od Upravnog odbora Društva.

Investiciona jedinica je srazmerni obracunski udeo u ukupnoj neto imovini otvorenog investicionog fonda. Vrednost investicione jedinice se izracunava tako što se neto vrednost fonda podeli sa ukupnim brojem investicionih jedinica.

Indirektno vlasništvo - Označava mogućnost lica koje nema direktno vlasništvo u pravnom licu da efektivno ostvari vlasnička prava u tom licu koristeći vlasništvo koje drugo lice direktno ima u tom pravnom licu.
 
Inostrani robni kredit - Kredit koji inokreditor (banka ili druga finansijska organizacija), koji nije prodavac, kupcu (dužniku) odobrava radi finansiranja uvoza robe, pri čemu inokreditor obavezu izmiruje neposredno isporučiocu.
 
Izveštaji o bonitetu - Sistematizovani set podataka, pokazatelja i dokumenata o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. Odeljenje za registre izrađuje ih u formi standardizovanih (višenamenskih) i specijalizovanih (za određenu namenu) izveštaja.

INDEKSNI FOND – fond, koji kupuje akcije u takvom razmeru kao što je sastavljen određeni berzanski indeks, na primer Dow Jones, DAX-30 itd.
 
IPO – novo javno izdavanje hartija od vrednosti (Initial Public Offering), gde investitor može kupiti hartiju direktno kod izdavača.

ISIN – skraćenica za međunarodno identifikaciju hartije od vrednsoti ( International Security Identification Number). Koja  je sastavljena iz dva slova, koja određuju državu i deset brojeva.

ISPLAĆUJUĆI FOND – fond (nemačko ausschuttend), koji investitoru izplaćuje dividende ili kamate od akcije, koje su u fondu. Suprotno tome je neisplaćujući fond (nemačko thesaurierend) fond, koji dividende i kamate reinvestira.

Izlazna naknada (redemption fee) - Deo ukupne vrednosti novčanih sredstava koji se povlači iz otvorenog investicionog fonda. Plaća se društvu za upravljanje fondovima prilikom prodaje investicionih jedinica.

INVESTICIONA OGRANIČENJA – fondovi koji posluju u SAD, EU, Japanu i državama sa berzanskom regulativom, ograničeni su sa time koliki postotak fonda se sme investirati u jednu hartiju od vrednosti. Sa time se smanjuje rizik većeg gubitka u slučaju bankrotiranja jedne firme .

Jedinstvena evidencija zakonitih imalaca hartija od vrednosti - Centralni registar hartija od vrednosti vodi jedinstvenu evidenciju zakonitih imalaca hartija od vrednosti. Knjigu akcionara više ne vodi izdavalac tih hartija, čime se postiže veća sigurnost i zaštita vlasništva.

JUNK BOND – obveznica rizličitog izdavača, gde je u pitanju sigurnost isplate tako kamata kao i glavnice. Takva obveznica ima uobičajeno više kamate od tržišnih.

Kapitalni dobitak - Oporeziva dobit koja predstavlja pozitivnu razliku između prodajne i kupovne cene imovine, odnosno njenog dela.

Kastodi banka - Banka koja obavlja poslove vođenja računa hartija od vrednosti za račun klijenta i postupa po nalogu klijenta.

Komisija za hartije od vrednosti - Nacionalni regulatorni organ sa ciljem regulisanja, nadzora i unapređivanja domaćeg finansijskog tržišta.

Kratkorocni dug - Dug koji dospeva na naplatu u roku ne dužem od jedne godine.

Kliring - je utvrđivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika na organizovanom tržištu u vezi s poslovima sa hartijama od vrednosti.
 
Kliring (u platnom prometu) - Razmena i obrada međubankarskih naloga za plaćanje radi obračuna bilateralnih ili multilateralnih neto iznosa koje svaka banka duguje, ili koje se svakoj banci duguju za poravnanje naloga za plaćanje uključenih u svaki klirinški krug.
 
Komercijalni zapisi - Dužnički vrednosni papiri koje izdaju preduzeća u svrhu pribavljanja kratkoročnih sredstava, radi obezbeđenja likvidnosti u uslovima poremećaja u prilivima i odlivima sredstava. Po svojim karakteristikama i nameni, komercijalni zapisi su gotovo identični s kratkoročnim obveznicama. Kratkoročno finansiranje nesklada u tokovima gotovine (engl. cash-flow) preduzeća mogu ostvariti: direktno (emisijom komercijalnih zapisa ili kratkoročnih obveznica preduzeća) ili indirektno (uzimanjem kredita od poslovnih banaka). Rokovi na koje se te hartije emituju su najčešće 180 dana. Kamatne stope koje nose komercijalni zapisi su na najvišem nivou od svih hartija kod nas i kreću se između 0,5 i 3,50% na mesečnom nivou, što direktno zavisi od kredibiliteta i boniteta kompanije koja ih izdaje.
 
Konsolidovani finansijski izveštaj - Finansijski izveštaj u kome se prikazuje finansijski položaj ekonomske celine koju čine matično pravno lice i sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu na dan 31. decembra i poslovne promene od 1. januara do 31. decembra poslovne godine, a dostavlja se Narodnoj banci Srbije do kraja aprila naredne godine.

KOEFICIJENT ELASTIČNOSTI – pokazetelj, koji pokazuje kako se neki fond kreće u odnosu na berzanski indeks sa kojim se fond upoređuje. Meri se pozitivna i negativna elastičnost. Ako je koeficijent pozitivne elastičnosti veći od 1 znači, da fond posluje bolje od berzanskog indeksa. Ako je vrednost 1, jednako je uspešan kao berzanski indeks. U slučaju vrednosti manje od 1, fond se iskazao slabiji od berzanskog indeksa. Kod koeficijenta negativne elastičnosti vredi, da je fond izgubio manje od berzanskog indeksa, ako ima vrednost manje od 1. Ako ima vrednost više od 1, izgubio je više od berzanskog indeksa.

KROVNI FOND – u nemačkom jeziku se upotrebljava izraz Dachfond. To je fond koji ulaže u druge fondove i postiže veliku diversifikaciju investicija. Reč je o više konzervativnom fondu i standardizovanom upravljanju kapitala.

Komercijalni papiri (commercial papers) - Kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju preduzeća radi pribavljanja kratkoročnih sredstava. Obično ih izdaju velike korporacije dobrog kreditnog rejtinga. Investitoru - kupcu donose prihod - kamatu u obliku diskonta.

Konverzija hartija od vrednosti (conversion) - Postupak zamene hartija od vrednosti za druge vrste hartija od vrednosti ili za iste hartije od vrednosti drugih emisija, odnosno serija.

Kriva prinosa (yield curve) - Grafički prikaz odnosa vremena dospeća jedne vrste finansijskog instrumenta i prinosa tog instrumenta. Odnos ovih veličina označava se i pojmom - vremenska struktura kamatnih stopa. Najčešći oblici su normalna (pozitivna), inverzna (negativna) i ravna.

Kupon (coupon) - Periodične isplate kamate na obveznicu držaocu instrumenta. Kupon se izražava u procentima kao anualizovana vrednost nominalnog iznosa instrumenta duga. Kuponski način naplate kamata je uobičajen, popularan i najčešće je polugodišnji i godišnji. Karakterističan je za emisije obveznica u materijalnom obliku i glasi na donosioca, pri čemu kupon može naplatiti svako ko ga poseduje.

Kupovna cena (bid) - Cena po kojoj market makeri kupuju finansijske instrumente. Market useri po bidu prodaju finansijske instrumente market makerima.

Likvidnost - Predstavlja mogućnost izmirenja dospelih obaveza u bilo kom trenutku. Što je likvidnost veća, to je jednostavnije za preduzeće da izmiri dospele obaveze.

Libor- LIBOR je skraceno od "London Interbank Offered Rate" i oznacava kamatnu stopu na kratkorocnom medubankarskom tržištu prema kojoj banke medusobno trguju novcem. LIBOR je referentna kamatna stopa za medunarodne banke i služi kao jedan od parametara pri odobravanju kredita. Visina LIBOR-a se odreduje svakim radnim danom u 11:00h po Londonskom vremenu.

LONG POSITION - u terminskom rečniku to je položaj, kad investitor poseduje call opcije i  špekulira na rast berze.

Matično pravno lice - Pravno lice koje ima kontrolu nad ekonomskom celinom koju čini zajedno sa jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlji i inostranstvu, a po osnovu učešća u kapitalu ili u upravljanju.
 
Menica (engl. Bill of exchange) - Obligaciono-pravna hartija od vrednosti čiji je sadržaj novčano potraživanje. Predstavlja bezuslovni pismeni nalog izdavaoca menice (trasanta) upućen drugom licu (trasatu) da, u određeno vreme i na određenom mestu, isplati određeni iznos novca licu naznačenom u menici (remitentu) ili drugom licu po njegovoj naredbi.

Market maker - Banka, broker ili druga finansijska institucija koja je uvek spremna da kupi po kupovnoj ceni (bid) i da proda po prodajnoj ceni (ask).

Market user - Učesnik na tržištu koji traži cenu određenog finansijskog instrumenta od market makera. Market user kupuje po prodajnoj ceni (ask), a prodaje po kupovnoj ceni (bid). U ulozi market usera mogu se nalaziti preduzeća, institucionalni investitori, banke i drugi subjekti.

Neto obrtni kapital - (NVC) Razlika izmedu tekuce imovine i tekucih obaveza.

Nominalni efektivni kurs - Nominalni efektivni kurs je promena indeksa vrednosti domaće valute u odnosu na vrednost korpe inostranih valuta zemalja najvažnijih ekonomskih partnera nacionalne ekonomije.

NEKRETNINSKI FOND – fond koji ulaže u nekretnine.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) -Tržište u SAD-u na kojem se uglavnom trguje akcijama tehnološkog sektora.

NAV (Net Asset Value) - Neto vrednost imovine, odnosno "stvarna" vrednost investicionog fonda. Računa se kao ukupna vrednost svih hartija od vrednosti u portfoliju fonda uvećana za vrednost ostale imovine (novac na računima, depoziti, odobreni krediti) i umanjena za obveze fonda.

NIKKEI 225 - Ponderisana aritmetička sredina cena akcija najznačajnijih japanskih kompanija koje se trguju na Tokijskoj berzi.

Nominalna vrednost (par value) - Vrednost hartija od vrednosti koja je naznačena na samoj hartiji od vrednosti. Kod obveznica nominalna vrednost je legalna obaveza emitenta da je vrati vlasniku po roku njihovog dospeća. Ako se hartije od vrednosti prodaju po nominalnoj vrednosti, prodaju se al pari, ako se prodaju iznad nominalne vredenosti - uz premiju, a ako se prodaju ispod nominalne vrednosti - uz diskont.

Novčani fond (money market fund) - Vrsta investicionog fonda koji sredstva ulaže u instrumente novčanog tržišta koji nose minimalni rizik (npr. depoziti, trezorski zapisi, blagajnički zapisi).

Novčano tržište (money market) - Podrazumeva tržište novca i tržište kratkoročnih dužničkih instrumenata. Osnovni zadatak ovog tržišta je trajno i svakodnevno snabdevanje banaka novcem kao prometnim i platnim sredstvom kako bi one postigle likvidnost kojom se omogućuju tekuća plaćanja njihovih komitenata.

Obveznice (bonds) - Dugoročne dužničke hartije od vrednosti s rokom dospeća preko jedne godine. Kupac obveznice vrši pozajmicu iznosa na koji obveznica glasi njenom izdavaocu, a izdavalac obveznice jemči da će tokom utvrđenog vremenskog razdoblja imaocu obveznice godišnje plaćati utvrđeni iznos kamata, kao I da će po dospeću obveznice isplatiti iznos na koji ona glasi. Za razliku od klasičnog kredita, dužnički finansijski instrument može biti kupljen ili prodat na sekundarnom tržištu.

Obveznice bez kupona (zero-coupon bonds) - Obveznice koje se prodaju po diskontovanoj ceni, a otkupljuju se po nominalnoj ceni. Za razliku od standardne obveznice ne nose kamatu u određenim vremenskim intervalima do dospeća.

Obveznički fond (bond fund) - Vrsta investicionog fonda koji sredstva ulaže u obveznice različitih izdavaoca. Prinosi fondova su stablini uz smanjeni rizik zbog sigurnosti obveznica.

Otvoreni investicioni fond (open-end investment fund) - Otvoreni fond uz odobrenje Komisije za Hartije od Vrednosti osniva društvo za upravljanje fondovima, kome je predmet poslovanja isključivo prikupljanje novčanih sredstava izdavanjem i javnom prodajom dokumenata o učešću. Obaveza fonda je da u svakom trenutku bezuslovno otkupi izdate investicione jedinice.

OBVEZNICA SA AKCIONOM OPCIJOM – u Nemačkoj se upotrebljava reč Aktienanleihe. Takva obveznica povezana je sa kretanjem vrednosti akcije istog preduzeća. Po dospeću obveznice ulagač ima mogućnost za isplatu kamata i kapitala u novcu ili se može odlučiti za isplatu u akcijama. U vreme izdavanja obveznica, određuje se osnovna cena akcije, koja je merodavna za to, da li će se iznos ulagaču isplatiti u novcu ili u akcijama.  Ako je kod dospeća obveznice, tržišna vrednost akcije viša od osnovne cene, isplata se izvršava u novcu, u suprotnom slučaju u akcijama. Taj papir je zanimljiv, jer ima takva obveznica više kamate od tržišnih. Zbog toga investitor kod dospeća može uzeti kamate, a ako je cena akcije niža od osnovne, može špekulirati i odlučiti se za isplatu u akcijama.

OTVORENI FOND – fond koji se može kupovati bilo kada i bez ograničenja. Njegova vrednost  zavisi od cene hartija od vrednosti, koje fond poseduje.

OUTSOURCING – kupovina poslovnih područja u drugim preduzećima (npr. marketing) sa ciljem, da se smanje troškovi celokupnog poslovanja. Cilj outsourcinga je racionalizacija celokupnog poslovanja preduzeća.

OFF SHORE FOND – fond sa sedištem u off shore državi, gde nema poreza niti nadzora nad poslovanjem fonda. Uprkos neplaćanju poreza za ulagača je takav fond rizičniji, jer posluje bez propisa i zavisi od »dobre volje« upravitelja fonda.

ON LINE BROKING – kupovanje i prodaja hartija od vrednosti pomoću interneta. Praktikuju ga veće svetske banke, a glavna prednost su niske berzanske provizije.

Portfolio - Skup finansijskih sredstava koje neki pojedinac ili preduzeće poseduje. Može se sastojati od novca (npr. gotovina, depoziti) i od hartija od vrednosti (npr. akcije, obveznice). Diversifikacija portfolija je ulaganje novca u razne hartije od vrednosti radi disperzije rizika uspešnosti pojedinačnih investicija.

Porfolio menadžer - Stručno, ovlašćeno lice koje vrši analizu i donosi odluke o ulaganju sredstava fonda.

Prinos - Procenat promene vrednosti investicione jedinice fonda u određenom vremenskom periodu. Prinos zavisi od kretanja tržišne vrednosti imovine fonda, odnosno vrednosti hartija od vrednosti koje čine portfolio fonda.

Prospekt - Dokument investicionog fonda, odobren od strane Komisije za hartije od vrednosti, kojim se upoznaju potencijalni investitori sa investicionim ciljem, investicionom politikom, uslovima kupovine i otkupa investicionih jedinica, finansijskim izveštajima društva za upravljanje i fonda, ili drugim informacijama koje mogu biti od pomoći potencijalnim investitorima prilokom donošenja odluke o ulaganju.

Poslovi finansijskog lizinga - Poslovi u kojima učestvuje davalac, isporučilac i primalac lizinga; davalac lizinga zaključuje ugovor sa isporučiocem lizinga, na osnovu koga stiče pravo svojine na predmetu lizinga, a sa primaocem lizinga ugovor o finansijskom lizingu, kojim na primaoca prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.
 
Povezana lica - Povezana lica su lica koja ispunjavaju najmanje jedan od sledećih uslova:1) da su dva ili više pravnih ili fizičkih lica povezana tako da jedno od njih ima učešće u drugom pravnom licu; 2) da su dva ili više pravnih ili fizičkih lica među kojima ne postoji odnos iz tačke 1) povezana tako da postoji mogućnost da se usled pogoršanja ili poboljšanja finansijskog položaja jednog lica pogorša ili poboljša finansijski položaj drugog ili drugih lica a Narodna banka Srbije proceni da postoji i mogućnost prenosa gubitka, dobiti ili kreditne sposobnosti; 3) da su pravno i fizičko lice povezani tako da je fizičko lice punomoćnik pravnog lica; 4) da su dva ili više pravnih i fizičkih lica povezana tako da je fizičko lice član upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja drugog ili drugih pravnih lica; 5) da su dva ili više pravnih i fizičkih lica povezana tako da su članovi porodice fizičkog lica članovi upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja drugog ili drugih pravnih lica; 6) da su članovi porodice fizičkih lica koja su članovi upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja ili lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima jednog pravnog lica istovremeno članovi upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja ili lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima drugog ili drugih pravnih lica.

PENNY STOCK – akcija sa veoma niskom cenom ( obično manjom od 1 dolara ). Takve akcije često su prisutne na američkim, australskim i azijskim berzama.

PUT OPTION – engleska reč za prodajnu opciju. Kupac takve opcije dobije pravo, međutim  ne i obavezu, za prodaju određene  hartije od vrednosti po ceni, koja je utvrđena na opciji.

Pasivna strategija upravljanja (passive management strategy) - Strategija koja se zasniva na principu strogog praćenja strukture izabranog benchmarka, za razliku od aktivne strategije koja dozvoljava određena odstupanja od benchmarka s namerom postizanja boljih rezultata.

Prinos do dospeća (yield to maturity) - Prihod od obveznica na anualizovanom nivou, ali nakon što se u obzir uzme cena obveznice na tržištu kapitala. To je diskontna stopa koja izjednačava neto sadašnju vrednost svih budućih novčanih tokova od obveznice sa njenom trenutnom cenom.

Prodajna cena (ask) - Cena po kojoj market makeri prodaju finansijske instrumente.

Recesija - je izraz koji oznacava privrednu krizu, stagnaciju ili cak opadanje ekonomskog razvoja.

Registar podataka o bonitetu - Jedinstvena standardizovana, elektronska baza podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, obrađenih primenom posebne metodologije za utvrđivanje podataka i pokazatelja o bonitetu i integrisanih u celovit informacioni sistem boniteta, dostupna svim korisnicima putem internet servisa (vodi se u Odeljenju za registre).

REGIONALNI FOND – fond, koji ulaže novac u hartije od vrednosti određene države ili regije.

Rejting (rating) - Klasifikacija kredibiliteta izdavaoca dužničkih hartija od vrednosti. Izdaju ga specijalizovane kompanije koje se bave procenom sposobnosti podmirivanja obaveza od strane izdavaoca. Klasifikacija se izražava kombinacijom brojki i slova. AAA rejting je oznaka najvišeg kvaliteta hartija od vrednosti, izdavaoca hartija od vrednosti ili finansijske institucije. Najpoznatije svetske agencije za procenu kredibiliteta su Moody"s i Standard & Poor"s.

Rizik (risk) - Odstupanje stvarnog od očekivanog prinosa na ulaganje.

Rizik promene cena hartija od vrednosti - tržišni rizik (market risk) - Imovina fonda koja je uložena u hartije od vrednosti kojima se trguje na finansijskim tržištima izložena je dnevnim promenama cena što utiče na rast ili pad vrednosti imovine.

Rizik promene kursa - valutni rizik (foreign currency risk) - Imovina fonda može biti uložena u hartije od vrednosti denominovane u različitim valutama (npr. dinar, američki dolar, japanski jen), čime se taj deo imovine izlaže riziku promene kursa pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se meri prinos na ulaganje u fondu.

Sekjuritizacija- Sekjuritizacija predstavlja postupak konverzije bankarskih zajmova u vrednosne papire, sa ciljem povecanja likvidnosti finansijske imovine.

Sekjuritizacija kredita- Sekjuritizacija kredita oznacava operaciju transformacije bankarskih kredita u hartije od vrednosti koje su emitovane na bazi tih kredita.

Stečaj - Postupak u kome prestaje pravni subjektivitet pravnog lica čije su obaveze veće od njegove imovine, uz delimično namirenje njegovih poverilaca.

SEKTORSKI FOND – fond, koji ulaže novac u određene privredne sektore kao npr. energija, sirovine, tehnologija itd.

SHORT POSITION - to je položaj, kada investitor poseduje put opcije i špekulira na pad berze.

SPLIT – podela stare akcije na dve ili više novih akcija. Ne radi se o povećavanju kapitala, već o nominalnoj preraspodeli.  Primer: akcija, koja vredi 100 dolara razdeli se na dve akcije po 50 dolara.

STOCKPICKING – odabiranje akcija određenih preduzeća.

Stečena kamata (accrued interest) - Kamata koju prilikom trgovine obveznicama kupac plaća prodavcu. Obračunava se od zadnjeg datuma isplate kupona. Cena obveznice koja uključuje stečenu kamatu naziva se "dirty price", dok se cena bez stečene kamate naziva "clean price".

Trezorski zapisi Republike Srbije - Su kratkorocne, dužnicke, diskontne hartije od vrednosti koje izdaje Ministarstvo finansija Republike Srbije, sa rokom dospeca od 90 i 180 dana. Primarna prodaja ovih hartija obavlja se putem aukcija uz posredovanje Centralnog registra hartija od vrednosti. Fizicka lica zainteresovana za kupovinu trezorskih zapisa mogu kupovati ove hartije preko banaka i brokersko dilerskih društava koji su clanovi Centralnog Registra.

Tržišna kapitalizacija - Tržišna kapitalizacija pretstavlja proizvod ukupnog broja akcija i tržišne cene akcija. Indikator je velicine i obima operacija na berzi.

Tehnička analiza (technical analysis) - Način vrednovanja finansijskog instrumenta analizirajući statistički generisane tržišne aktivnosti kao što su istorijske cene i obim trgovine. Tehnička analiza najčešće koristi različite vrste grafičkih prikaza - "charts", na osnovu kojih se posebnim tehnikama mogu naslutiti buduća kretanja.

Tržište kapitala (capital market) - Tržište na kome se kupuje i prodaje kapital, odnosno mesto na kome se susreću potražnja i ponuda kapitala. Trguje se dugoročnim hartijama od vrednosti (akcije i obveznice). Berze su najčešća mesta na kojima se trguje instrumentima tržišta kapitala.

Uvezena inflacija- Rast cena na domacem tržištu podstaknut rastom cena uvoznih dobara, i to direktno preko rasta cena uvezenih gotovih proizvoda i indirektno, preko rasta cena uvezenih inputa koji se koriste u proizvodnji na domacem tržištu.

Ulazna naknada (entry fee) - Jednokratni trošak prilikom kupovine investicionih jedinica investicionih fondova, uglavnom izražen kao postotak od uloženog iznosa.

Vinkulacija- Potpun ili delimican prenos osiguranikovog prava potraživanja na neko trece lice, cime se to pravo ogranicava. Objekti vinkulacije mogu biti: vinkulacija racuna, vinkulacija deonica, vinkulacija zajma itd..

Vanredni finansijski izveštaj - Finansijski izveštaj koji sastavljaju pravna lica i preduzetnici na dan statusne promene, prodaje, ili kada je otvoren, odnosno zaključen postupak stečaja ili likvidacije, u kome se prikazuju podaci o finansijskom položaju i poslovnim promenama u poslovnoj godini do dana promene.

VALUTNI FOND – fond, koji novac ulaže u bankovne depozite, kratkoročne obveznice itd., kod kojih izabere one valute koje imaju mogućnosti za porast.

VOLATILNOST – oscilacija cene hartije od vrednosti

Vremenski horizont (time horizont) - Period u kojem je investitor spreman da drži uloženu imovinu do prodaje.

Zatezna kamata - Kamata koja se placa na zakasneli iznos otplate glavnice ili redovne rate kamate.

Znatno učešće - Znatno učešće postoji kada jedno lice ima: 1) direktno ili indirektno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 20% glasačkih prava u pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno vlasništvo nad najmanje 20% kapitala tog pravnog lica, ili 2) mogućnost efektivnog vršenja znatnog uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica.

ZATVORENI FOND – fond gde postoji vremensko ograničenje kod uplate. Taj fond ima još pre formiranja utvrđeno gornju granicu uplata. Kada uplate dostignu utvrđenu granicu taj fond se zatvara. Vrednost fonda se posle toga formira na osnovu ponude i potražnje i ne na osnovu obračuna vrednosti akcija, koje taj fond poseduje. Takvi fondovi praksa su u  anglosaksonskim državama.

Zatvoreni investicioni fond (close-end investment fund) - Zatvoreni fond je akcionarsko društvo koje uz odobrenje Komisije za Hartije od Vrednosti osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima.  Predmet poslovanja zatvorenog fonda je isključivo prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih akcija i ulaganje tih sredstava. Društvo za upravljanje fondom nema obavezu otkupa akcija na zahtev akcionara, već se njima trguje na nekom tržištu hartija od vrednosti.
Žiralni novac - Sredstva položena na račun kod banke kojima deponenti mogu raspolagati po viđenju, tj. bez ikakvog ograničenja, u svako doba i bez prethodnog otkazivanja.

Twiter dugme Facebook dugme Linkedin Dugme RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT NAJBOLJA WEB SKOLA NAJBOLJI SAJT SA BESPLATNIM SLIKAMA