Naslovni baner
Home
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINEVESTI IZ SVETAVESTI IZ SPORTATV PROGRAMI BALKANSKIH TELEVIZIJA
Meni

Finansijski Vodič - No 1

   Najnovije vesti iz sveta finansija i bankarstva. Izveštaji kursnih lista, investicionih i penzionih fondova. Izveštaji sa berze. Saveti za građane u vezi kreditiranja i uzimanja bankarskih kredita u razne svrhe. Stambeni, potrošači, refinansirajući krediti ...

KAKO NAJBOLJE ŠTEDETI

    Uobičajeno je da je štednja namenjena kratkoročnim potrebama. Štednja koja je lako dostupna, prevashodno treba da služi za određene kupovine, hitne situacije ili kao osiguranje za situacije kada je novac hitno potreban - kao što je zamena nekog kućnog aparata ili gubitak posla.
  Štednja čini život jeftinijim. Sa porastom ušteđevine, smanjuje se potreba čestog korišćenja kreditnih kartica, dozvoljenog minusa i drugih vrsta zaduživanja, a ušteđevina može da donosi prihod zarađujući kamatu.
   Odlaganje određenih kupovina dok se ne uštedi potreban novac, čini takve kupovine značajno jeftinijim. Nekada je nemoguće štedeti. Postojanje kredita sa visokom kamatnom stopom ili skroman mesečni budžet čine štednju nemogućom. međutim, štednja treba da bude cilj, čak i kada se počinje sa veoma malim iznosima.
   Zaštitite ušteđevinu od inflacije - Inflacija smanjuje kupovnu moć novca, pa ušteđevina koja ne zarađuje kamatu gubi svoju vrednost. Prema tome, da bi se sačuvala vrednost ušteđevine, potrebno je obezbediti da ona zarađuje kamatu koja je veća od inflacije valute u kojoj se štedi.
   Uvećajte ušteđevinu - Iskoristite efekat obračuna kamate na kamatu. Ušteđevinu možete oročiti u banci i na taj način zaraditi kamatu. Ako kamatu pripišete glavnici i ponovo oročite sve zajedno, zarađujete kamatu na kamatu. Na taja način, kamata uvećava glavnicu, ali uvećava i kamatu koju ste već zaradili. Ovaj efekat je veći što su iznosi veći i vreme oročenja duže.
    Gde štedeti? - Budući da je štednja uglavnom namenjena kratkoročnim ciljevima ili hitnim potrebama, treba da bude lako dostupna i sigurna. Štednja u banci je najjednostavniji način. Vaš novac će biti na sigurnom i zaradićete kamatu i koristiti efekat obračuna kamate na kamatu bez rizika, jer država osigurava depozite u bankama do iznosa od 50.000 evra posredstvom Agencije za osiguranje depozita. Banke nude različite vrste štednih računa, i treba da odaberete onaj koji odgovara vašim potrebama.
   Kada upoređujete štedne račune, obratite pažnju na sledeće:
kamatne stope
neki računi imaju fiksne, a neki promenljive kamatne stope koje se povećavaju s vremenom ili iznosom novca koji se dodaje na račun
minimalni period štednje potreban da bi se zaradila visoka kamata
minimalni depozit
vremenske rokove u kojima se novac može povući bez penala
način na koji se kamata zaračunava i dodaje na vaš račun: mesečno, tromesečno ili godišnje.
   Fleksibilnost podrazumeva i veću cenu. Banke nude niže kamatne stope za depozite po viđenju ili kratkoročne depozite. Ako ste spremni da se odreknete pogodnosti da vam novac uvek bude na raspolaganju, možete da dobijete veću kamatnu stopu. Prilikom poređenja kamatnih stopa, preporučljivo je obratiti pažnju na efektivnu kamatnu stopu. Slično kao i kod kredita, efektivna kamatna stopa uzima u obzir kamatu ali i sve troškove održavanja računa.
   Poreski tretman štednje - Kamata koja se isplaćuje po osnovu štednje tretira se kao 'prihod' i zato se oporrezuje isto kao i bilo koja druga vrsta prihoda. Međutim, prihodi od kamata na dinarsku štednju su oslobođeni poreza već duže vreme. Prihodi od kamata na deviznu štednju su privremeno oslobođeni poreza tokom 2009. godine da bi se stimulisala štednja. Trenutni predlog je da takva štednja bude ponovo oporezovana po stopi od 10 odsto u narednoj godini.
    Fond za nepredviđene situacije - Pre nego što se počne sa dugoročnom štednjom, mudro je napraviti 'fond za nepredviđene situacije'. Mnogi stručnjaci za finansijsko planiranje sugerišu da bi ovakav fond trebalo da bude u stanju da pokrije troškove života tokom tri do šest meseci u slučaju nastanka određene nepredviđene situacije. Na primer, ukoliko izgubite posao i ostanete bez redovnih prihoda.

KREDITI ZA REFINANSIRANJE

     Građani sve više pokušavaju da smanje obaveze prema bankama i opredeljuju se za jedan, refinsirajući kredit. Tako se dug za kredit, karticu, dozvoljeni minus objedinjuje u jednu ratu na duži rok otplate. To znatno manje opterećuje zaradu. Banke, takođe, sve češće nude povoljne dinarske kredite, koji više odgovaraju najvećem broju građana sa primanjima u domaćoj valuti.
BANKA INTEZA - Devizni kredit za refinansiranje odobrava u iznosu od 500 do 5.000 eura, sa rokom otplate do 60 meseci i kamatom od 17 odsto godišnje. Dinarski krediti se u ovoj banci odobravaju na kraći rok otplate, do tri godine, i sa kamatom od 25,27 odsto godišnje. Iznos je od 25.000 do 500.000 dinara.
FOLKS BANKA - Ovde kažu da je kredit za refinasiranje popularan, jer se pokazalo da građani ekonomičnije upravljaju novcem ako su sva dugovanja svedena na jedan kredit. Banka odobrava maksimalno 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, na period od 60 meseci i kamatom od 16,75 odsto. Zahtev za refinansiranje se podnosi na osnovu potvrde o stanju duga, bilo to da je kredit, kreditna kartica ili dozvoljeni minus koji su izdale druge banke. U okviru dozvoljenog zaduženja od 30 odsto u odnosu na primanja, odobravaju se i dodatna sredstva, koja se nakon izmirivanja dugovanja isplaćuju na tekući račun.
HIPOALPE ADRIA BANKA - Ova banka ima u ponudi 'Antistres kredit' za refinansiranje u evrima i dinarima u iznosu od 500 do 15.000 eura, a potrebna je kreditna sposobnost do 40 odsto za kredite u dinarima. Kredit ovoj banci treba otplatiti za 12 do 96 meseci, a depozit i učešće nisu potrebni. Kamata na zajam u evrima iznosi 13,24 odsto, a za kredit u dinarima 21,95 procenata.
SOSIETE GENERAL BANKA - U ovoj banci maksimalni iznos kredita za refinansiranje zavisi od toga šta se zapravo refinansira, i može da dostigne i milion dinara. Kamata je 16,72 odsto, a rok za otplatu je do 84 meseca.

SAVET - KAKO IZABRATI GOTOVINSKI KREDIT

     Odluku o kreditu treba pažljivo doneti. Nažalost, praksa je pokazala da klijenti prihvataju nepovoljne uslove za kredit jer su na to primorani, zatim ne vode računa o uslovima, tako da tek dospećem prve rate uvide da će ih kredit skupo koštati i da neće moći da ga otplate. Za donošenje kvalitetne odluke potrebno je odabrati pažnju na nekoliko činjenica pre nego što uđemo u proces odobravanja zahteva za kredit.
    Pre svega, bitna je namena kredita. Potrudite se da ne uzimate kredit sa svrhom rešavanja trenutne situacije, koja dugoročno gledano dovodi klijenta u bezizlaznu situaciju.
Važno je odabrati banku u koju imate poverenja, gde imate svoj tekući račun i posredstvom koje primate vašu zaradu, odnosno banku koja vas zna kao klijenta i koja će vam u datom trenutku ponuditi najbolje kreditno rešenje. Takođe, svaki klijent treba da obrati posebnu pažnju na visinu kamatne stope, prateće troškove, rok otplate i valutu u kojoj je kredit indeksiran. Kamatna stopa predstavlja cenu kredita, i njena visina direktno je proporcionalna sa visinom mesečne rate. Najvažnije je razlikovati nominalnu i efektivnu kamatnu stopu. Nominalna kamatna stopa jednaka je neto kamatnoj stopi, i ne podrazumeva konačnu konačnu cenu koštanja kredita. Realniju sliku o ceni kredita pokazuje efektivna kamatna stopa koja uključuje i sve naknade koje se plaćaju banci za odobreni kredit.
Isto tako, rok otplate predstavlja vremensko razdoblje u kojem je klijent dužan da ispuni svoju kreditnu obavezu. Duži rok otplate podrazumeva dužu kreditnu zaduženost, odnosno veću ukupnu sumu koju će klijent platiti banci. Samim tim, klijentu se preporučuje da nađe kompromisno rešenje, u pogledu optimalnog izbora iznosa anuiteta (mesečnih rata) i prihvatljivog roka otplate.
Treba napraviti razliku između dinarskih i kredita sa valutnom klauzulom. Treba videti po kom se kursu obračunava puštanje sredstava i vraćanje kredita. Da li je to srednji ili viši kurs.

ŠTA JE SVE POTREBNO DA BISTE PODNELI ZAHTEV ZA DOBIJANJE KREDITA

      Da biste podneli zahtev za dobijanje kredita, bankari uvek zahtevaju od vas sledeće:

Da ste u stalnom radnom odnosu, na neodređeno vreme, minimum šest meseci kod sadašnjeg poslodavca.
Minimum 23 godine starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit.
Maksimum 65 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita.
Prenos ličnih primanja direktno na tekući račun u banci korisnika kredita i sadužnika.
U svojstvu sadužnika se može javiti još jedno lice koje je uži član porodice.
Rata kredita uz ostale obaveze do 50 odsto opterećenja zbira primanja dužnika i sadužnika.

   Potrebna dokumentacija za kreditni zahtev:

■ IZJAVA o prenosu sredstava ličnog dohotka korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) na račun u banci.
■ POTVRDA o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji).
■ PLATNI LISTIĆI za poslednja tri meseca za korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji)
■ IZJAVA da se platni listići mogu iskoristiti za proveru plaćenih poreza i doprinosa.
■ KOPIJA obrasca PPDG-5 za korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji).
■ REŠENJE o utvrđivanju poreza.
■ ZAHTEV za kredit.
■ ZAHTEV za garanciju žiranta (sadužnika).
■ ZAHTEV za osiguranje kredita.
■ IZJAVA podnosioca zahteva za kredit.
■ KOPIJA izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je sadužnik bračni drug.
■ PREDUGOVOR ili/i ugovor o kupovini nepokretnosti.
■ PROCENA vrednosti nepokretnosti na koju se uspostavlja hipoteka.
■ DOKAZ o vlasništvu na nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku (ukoliko se hipoteka uspostavlja na uknjiženu nepokretnost).
■ SAGLASNOST vlasnika nepokretnosti da se na navedenu nepokretnost konstituiše hipoteka.
■ SAGLASNOST korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) za pribavljanje izveštaja iz kreditnog biroa.
■ FOTOKOPIJA lične karte korisnika kredita i sadužnika ukoliko postoji.
■ FOTOKOPIJA lične karte založnog dužnika i bračnog druga (ukoliko postoji) na dohodak građana.

ŠTA JE EURIBOR

    Euribor ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za pozajmicu na međubankarskom tržištu.
    Ova kamata se obračunava dnevno na međubankarske depozite sa rokom od nedelju dana, jedan mesec i do 12 meseci.
    U Srbiji je najveći broj stambenih kredita odobren u evrima, a kamate su obračunate i vezane za euribor. Promena euribora menja i kamatu na stambeni zajam.

POVOLJNE KAMATE

    Zbog visokih kamata koje naše banke daju na štedne uloge, sve više građana iz susednih zemalja štedi u Srbiji. Tako svoje devize ulažu Crnogorci, stanovnici BiH, Makedonci, ali i Bugari. Pretpostavlja se da ima i Hrvata. Bankari se nadaju da će 'štedni turizam+ još više zaživeti ove godine.
    To bi i stanovnicima Srbije dobro došlo, jer bi banke imale više novca za odobravanje kredita, pogotovo kada je NBS pooštrila svoju monetarnu politiku. Ulozi su osigurani do 50.000 evra, tako da nema bojazni da će novac biti izgubljen u slučaju nelikvidnih banaka. Sa druge strane, strane banke koje posluju u Srbiji su sigurnije i imaju više kapitala nego u okolnim državama.

ŠTA PODRAZUMEVA HIPOTEKA

Ukoliko se hipoteka uspostavlja na uknjiženu nepokretnost, ona se može uspostaviti na nepokretnost koja je predmet kredita ili neku drugu uknjiženu nepokretnost koja nema tereta i koja svojom procenjenom vrednošću odgovara traženom iznosu kredita.
Ukoliko se hipoteka uspostavlja na neuknjiženu nepokretnost, ista se može uspostaviti samo na nepokretnost koja je predmet kredita. U proceni vrednosti nepokretnosti na koju se uspostavlja hipoteka mora biti naznačeno: - Da je sudski procenitelj angažovan od strane (ime i prezime klijenta i/ili vlasnika nepokretnosti) da izvrši procenu građevinske i tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke, a u cilju obezbeđivanja kredita u banci.
Podatak o građevinskoj i tržišnoj vrednosti nepokretnosti. U proceni vrednosti nepokretnosti od strane sudskog veštaka, obavezan je deo koji se odnosi na zaštitu životne sredine, u kome će pojedinačno biti navedeno da predmetna napokretnost odgovara sledećim zahtevima:
Usklađenost sa zakonima - nepokretnost mora biti izgrađena u skladu sa svaim domaćim zakonima i standardima iz oblasti građevinarstva i zaštite životne sredine.
Kontaminacija zemljišta - rizik od kontaminacije zbog prethodne upotrebe zemljišta mora biti proveren.
Rizik od poplava i seizmičkih dejstava - nepokretnost ne može biti na zemljištu sa svisokim seizmološkim rizikom, ili na zemljištu koje je podložno poplavama.
Rizik od prisustva, odnosno upotrebe štetnih materijala - nepokretnost ne sme sadržati materijale opasne po zdravlje kao što su neprerađeni azbest, formaldehid ili radon
Ostali zdravstveni i bezbednosni rizici - procena mora sadržati ocenu da li nepokretnost ima drugih zdravstvenih ili bezbednosnih rizika, recimo od elektroinstalacija, gasova itd.