Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Dolazak Antihrista

     Da Li Je Već Ovde? Antihrist je, po dopuštenju Božijem, posebno oružje đavola, lažni dvojnik Spasiteljev, koji će se javiti pod maskom Hrista (poričući ga), težiće da zauzme Hristovo mesto, da ga prihvate kao Njega.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    '... i (dok) ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božiojoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog... Kojega je dolazak po činjenju sotoninom sa svakom silom i znacima i lažnijem čudesima, i sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu...' (2. Sol. 2:3-4:9-10)
    Protojerej Grigorije Djačenko piše: 'Apostol Jovan u Apokalipsi predstavlja Antihrista u liku 'zveri... kojoj dade zmija silu svoju i prestol svoj, i oblast veliku... I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime njegovo, i na kuću njegovu, i na one koji žive na nebu' (Otk. 13, 2-6). Budući po svom duhu, duboko plaom i potpuno potčinjenom satani, jedno sa ovim poslednjim - Antihrist, kako ga predstavljaju apostoli Pavle i Jovan, nesamo što će sam, kao satana, biti otvoreni protivnik i hulitelj na Boga i na sve svešteno, nego će i postaviti sebi cilj da sve ljude skrene sa puta istinskog bogopoštovanja, nateravši ih da umesto Boga i svega božanskog postave sebe same za Boga, pa će on sesti u crkvi Božijoj kao Bog, pokazujući sebe da je Bog'.
    Sv.Ipolit, episkop rimski kaže: 'U stvari, u svemu želi da se izjednači sablaznitelj sa Sinom Božijim. Ako je Hristos lav, lav bi da je i Antihrist. Hrist je car svega nebeskog i zamaljskog - carem će (ali samo na Zemlji) biti i Antihrist. Spasitelj je označen kao jagnje - i ovaj će se pokazati kao jagnje, iako će iznutra biti vuk. Spasitelj je bio obrezan - i ovaj će se na sličan način javiti kao obrezan. Hristo je poslao apostole svim narodima - i ovaj će na isti način poslati lažne apostole. Onima koji veruju u Njega, Hristos je dao dragoceni i životvorni krst - i onaj će na sličan način dati svoje znamenje. U čovečijem liku javio se gospod - i onaj će na isti način doći u liku čoveka. Iz jevrejske sredine ponikao je Hristos - i onaj će se roditi među Jevrejima. Pokazao je Hrist sopstveno telo kao hram i oživeo ga trećeg dana - i onaj će obnoviti hram, ali onaj od kamena u Jerusalimu'.

PRETEČE ANTIHRISTA

    'Antihrist' bukvalno znači: 'suprotno Hristu', Hristov neprijatelj. Predlog 'anti' može da znači 'nasuprot' i 'umesto'. Ime antihrista upotrebljeno je u Svetom pismu u dovjakom značenju: u značenju opštem, zajedničkom i označava svakog Hristovog neprijatelja, koji sprečava širenje jevanđelskog učenja, izvrće i odbacuje njegov smisao i poriče hrišćanske dogme; i u značenju posebnom, kad označava Hristovog protivnika - lice koje će se pojaviti pred kraj sveta, da bi se suprotstavilo Hrišćanstvu.
    U prvom značenju, antihristima bi mogli biti nazvani carevi, imperatori i vladari neznabožačkog sveta sa svojim pomoćnicima, koji su u prvim vremenima hrišćanstva progonili, ubijali, mučili vernike i koristili sva sredstva za uništenje hrišćanstva u samom začetku; zatim svi jeretici starog i novog sveta, koji su izopačavali i unakazivali hrišćansko učenje, i svi najstariji i noviji bezbožnici.
    Svi oni bi se mogli nazvati antihristima i stoje kao preteče poslednjeg strašnog antihrista, koji će se pojaviti pred sam kraj sveta. O ovakvim antihristima, pretečama poslednjeg antihrista, još je apostol Pavle predskazivao efeskim hrišćanima: 'Jer ja ovo znam - govorio je - da će po odlasku mome ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada; i između vas samijeh postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom'.
    Sveti apostol Jovan ih je direktno nazvao antihristima: 'Djeco!... i sad mnogi antihristi postaše... Od nas izađoše, ali ne biše od nas; kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nisu svi od nas... Ko je lažljivac osim onoga koji odriče da Isus nije Hristos. Ovo je antihrist, koji se odriče Oca i Sina. Mnoge varalice iziđope na svijet koji ne priznaju Isusa hrista da je došao u tijelu; ovo je varalica i antihrist.
    Ali se su to tek preteče antihrista. On se još nije otkrivao u svetu za konačnu bitku protiv Crkve Hristove. Antihrist je još odavno počeo da deluje, ali samo tajno u liku svojih preteča, a ne u sopstvenom. Antihristov duh je davno, delovanjem đavola u liku lažnih proroka i jeretika, otpočeo svoju strašnu borbu protiv Hrista i Njegove svete Crkve'
.
    L.A. Tihomirov: 'Antihrist je uvek smreman da se pojavi, kada ga puste sami ljudi. Sadašnje vreme, na primer, nosi mnoštvo predznaka koji daju za pravo onima koji nas upozoravaju: 'Djeco, došla su poslednja vremena...' Ova vremena su stvarno poslednja, baš po karakteru, po naporima sila zla i po slabljenju ljudske težnje Bogu. A da li su to 'poslednja vremena' i hronološki? Ovo, čini mi se ne možemo da znamo.
    Čini mi se da kafa bi se opet obodrila slobodna ljudska volja, ma i pogođena gnusnom podlošću, i ustremila se ponovo Bogu, antihrist bi, već sasvim spreman da uđe na naša vrata, ponovo bio odbačen u svoj bezdan. Dakle, ja mislim da krajnjeg vremena nema. Ono zavisi od nas, ljudi, od slobodne sklonosti dobru ili zlu, Bogu ili nečastivom'.

    Arhiepiskop Averkije: 'Samog antihrista mi još uvek ne vidimo, ali njegov duh se očigledno nastanjuje i počinje da vlada svetom. Mnogobrojne preteče antihrista sa ogromnom energijom pripremaju njegov dolazak, njegov trijumf, njegovo stupanje na presto čovečanstva.
    Da bi antihrist bio prihvačen među hrišćanskim čovečanstvom, potreba je, naravno, veoma duga i naporna priprema. Ona je trajala i traje još od apostolskih vremena, sa sve većom napregnutošću. Tako je još sv.apostol Jovan Bogoslov pisao u svojoj Prvoj sabornoj poslanici: 'Svaki duh koji ne priznaje da je isus Hristos u tijelu došao, nije od Boga, već je antihristov - za kojega čuste da će doći, i sad je već na svijetu. Ko je lažljivac osim onoga joji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče Oca i Sina i na kraju, kao što čuste da će doći antihrist - i sad mnogi antihristi postaše...'
    Učeni tumač Svetog pisma Mihailo, zapaža da u grčkom originalu ime 'antihrist' stoji uz određeni član, koji potpuno određuje ovo ime kao posebno lice, dok drugi 'antihrist' ne stoji uz određeni član i po tome se, kao i 'mnogi' razlikuje od njega. Ovi 'mnogi antihristi' su samo preteče ovog antihrista koji će se pojaviti uoči drugog Dolaska Hristovog i kraja sveta: oni kao da su 'prototipovi' svog 'praoblika' - budućeg jedinstvenog i individualnog antihrista. Oni su nosioci duha antihristova i njihov je zadatak da pripreme odgvarajuće tlo za njegov dolazak, da stvore pogodne uslove za njegovo pojavljivanje u svetu. Ove preteče antihristove rukovode onim setskim procesom koji je sv. apostol Pavle nazvao 'otpadom'. Suština ovog procesa sastoji se u sve većem odstupanju hrišćanskog čovečanstva od verodostojnog, nepokolebljivog jevanđelskog učenja, u zameni jevanđelskih zaveta drugim idealima.
   
NJEGOVA PRIRODA

    Protojerer Grigorije Dajčenko - 1902.godina: 'Antihrist je onakav kako ga predstavljaju apostoli Pavle i Jovan; on nikako neće biti samo bogoprotivni duh ili ideja nekog društva  - staroobrednici su, na primer, tvrdili da će antihrist biti nešto misleno, apstraktno - sveukupnost jeresi, ili čak sam nečastivi. A apostol Pavle govori o svom vremenu: 'Jer se već radi tajna bezakonja'. Budući antihrist će biti određena, individualna ličnost, što je kod apostola Pavla označeno njegovim određenim imenima u jednini i sa određenim članom, a kod apostola Jovana simboličnim likom jedne zveri - i on će biti ništa drugo do čovek, sličan svim prethodećim mu ljudima - antihristima'.
    Blaženi Teodorit: 'Bezakonimkom ga je nazvao sveti apostol Pavle. jer je on po prirodi čovek - a sinom pogibli, zato što će i sam poginuti, i drugima poslužiti kao uzrok njihove pogibli.
    Prepodobni Jovan Damaskin - oko 777. godine: 'Dakle, neće sam nečastivi postati čovekom, slično tome kako se očovečio Gospod - daleko bilo! Nego će se roditi čovek iz razvrata i primiće na sebe sva satanina dejstva; jer će Bog, predvidevši budućurazvraćenost njegove volje, dopustiti nečastivom da se nastani u njemu'.
    Arhiepiskop Averkije: 'Antihrist neće biti neki duh ili demon, nego pogibeljni izrod ljudskog roda, ne ovaploćeni đavo kako su neki mislili, nego čovek...'
    Da će antihrist biti pravi čovekk, iako sa satanskom bezbožnošću i zlobnom gordošću - smatrali su i sv. Justin, sv. Irinej Lionski, sv. Ipolit Rimski, sv. Jovan Zlatousti, sv. jefrem Sirin, a isto tako i Jevsenije, Origen i Tertulijan. Sataninim sinom ili izdankom, pak, smatrali su antihrista Laktancije, Gezihije Jerusalimski i Jeronim. Drugi, poput sv. Kirila Jerusalimskog i sv. Jovana Damaskina, smatrali su da će se satana nastaniti u čoveku i da će ga koristiti kao oruđe za svoje delovanje. Najzad, treći su mislili da je antihrist sam satana u ljudskom liku. Tako je blaženi Teodorit u 'Kratkom izlaganju dogmi' pisao: 'Pre Hristovog dolaska javiće se na svetu prerušen u ljudsku prirodu neprijatelj ljudi i protivnik Božiji, demon, otimač Božijeg imena... O rođenju, pak, antihristovom postoje različita tumačenja. Jedni tvrde daće se on roditi od deve dejstvom satanje. Ovo mišljenje je lažno. Šta može da bude slično i zajedničko između Svetla i tame, između Hrista i veliara? I ko se može izjednačiti sa Gospodom? Drugi govore da će se antihrist roditi od žene kroz mešanje sa đavolom Ali ni ova pretpostavka nije verodostojna! Na koji način đavo - duh, može imati prirodni odnos sa ženom i kako bi ona začela od bestelesnog? Tvrde neki i to da će antihrist po prirodi biti pravi đavo i da će njegovo telo biti samo privid. Pristalice ovog mišljenja opovrgava apostol Pavle. On jasno naziva antihrista 'čovekom bezakonja i sinom pogibli'. Po najverodostojnijem i najrasprostranjenijem mišljenju, antihrist će biti istinski čovek, rodiće se iz bezakonog supružništva, od tobožnje device - rđave žene, suprotno Isusu Hristu koji je rođen od Presvete Djeve Marije'.
    Arhimandrit Nektarije: 'A ko će biti antihrist? Satana? Ne, on ne može da se ovaploti, jer nije Bog: Gospod se ovaplotio u čoveku, samo On ima takvu silu. Satana je stvorenje, i nema ovakvu silu. Pa, ko je onda on? To će biti čovek čije će životni principi, iako ljudski, biti potpuni odraz satane. Ovaj čevek će biti potpuno potčinjen satani'.

OD BLUDNE DEVE

   Prepodobni Jefrem Sirin - oko 373. godine: 'Od nečiste deve rodiće se njegovo oruđe, ali ovo ne znači da če se on ovaplotiti: doći će svenečisti u takvom liku da sablazni sve...'
    
Prepodobni Nil Mirotočivi Atonski - XVI vek: 'Od nečiste i bludne deve rodiće se antihrist. U ovoj devi sastaviće se razvratna dela, ona će biti riznica preljube. Svako zlo sveta, svaka nečistota, svako bezakonje ovaplotiče se u njoj, to jest, u plodu koji začne od tajnog bluda, objediniće se u utrobi nečistote i sa osiromašenjem sveta oživotvoriće se. Kada osiromaši svet u blagodati Svesvetog Duha, tada će se ovaj oživotvoriti u utrobi nečistoj najgore prividne deve, najgore od svih koje su ikad postojale. Začeće se iz tajnog protivpritodnog bluda plod, koji će biti spremište svakog zla, kao suprotnost onome kako je Hristos bio savršenstvo svake vrline, a prečista Mati Njegova najsavršenija od svih žena'
   
U vezi sa gore pomenutim 'plodom koji će biti spremište svakog zla', profesor bogoslovije Beljajev piše: 'Moguće je dopustiti da će prirodno i stečeno zlo, taložeći se postepeno u dugom nizu predaka antihristovih, prenoseći se sa svakim novim pokolenjem, u samom antihristu dostići toliki stepen snage, kakav samo može da zapremi, ispolji i izdrži ljudska priroda. U njemu će zlo, koje živi u ljudskom rodu, dostići granicu svog razvoja'.
      A u vezi sa pomenutim 'protivprirodnim bludom', neki smatraju da je čak reč i o incestu. Ali, ko će biti ta nečista, lažna devstvenica? Po nekim verzijama, ona bi bila čak hrišćanska monahinja koje ja prekršila zavet, ali je ipak više tumača - razumljivo, hrišćanskih - koji je vide kao izdanak 'jevrejskog kolena - i to kolena Danova'.
    Protojerej Grigorije Djačenko - 1902. godina: 'Njegovo rođenje dogodiće se na čudesan način. Po učenju Otaca i Učitelja Crkve rodiće se od žene bludnice, poreklom Jevrejke iz kolena Danova, i biće čak obrezan po judejskom običaju... U tumačenju Apostola pojašnjava se da će od kolena Danova po ploti doći antihrist...'    

BESNI LAV I LUKAVA GUJA

    Da će antihrist biti baš iz Danovog kolena, nalaze brojni hrišćanski autori, tumačeći neke delove Svetog Pisma. Navešćemo nekoliko njih.
    Sv. sveštenomučenik Irinej, episkop Lionski: 'Prorok Jeremija otkrio je nes samo iznenadni dolazak antihrista, nego i koleno iz koga će poteći. Od Dana ču se frkanje konja njegovijeh, od rzanja pastuha njegovijeh sva se zemlja zatrese, dođoše i pojedoše zemlju i sve što bješe u njoj, gradove i koji življahu u njima. I zato se ovo pleme u Apokalipsi ne ubraja među spasene'.
    Sv. Ipolit, episkop rimski: 'Činjenica da je Gospod Isus Hrsitos po telu proizišao od Svete Čiste Djeve i sam izabrao koleno Judino i iz njega proizišao, pokazala je Njegovo carsko poreklo - u skladu sa proricanjem Jakova, koji je u blagoslovima uzvikivao svome sinu: 'Judo, tebe će uznositi braća tvoja, a ruka će ti biti za vratom neprijatelja tvojih, i klanjaće ti se sinovi oca tvojega. Mladi lave judo, s plena si se podigao, sine moj; spustivši se leže on kao lav i kao lavić; ko će ga podići- probuditi? Palica vladalačka neće se odmaći do Jude, niti od bedara njegovih odvojiti se onaj koji postavlja zakon, dok ne dođe ono što mu je pisano - onaj kome to pripada, i njemu će se pokoravati narodi. Obrati pažnju na Jakoveljeve reči, upućene Judi, a koje su se ispunile na Gospodu...'
    A šta je Jakov proricao što se tiče sina njegovog Dana? Juda je bio njegov četvrti sin (rodila mu ga je Lija, starija kćer njegovog ujaka Lavana); i Dan je njegov sin, ali peti (rođen od Vale, robinje njegove žene Rahije). I kako je on govorio o njemu? 'Dan će biti zmija na putu i guja na stazi, koja ujeda konjsku kičicu te pada konjik nauznako. A zmija nije niko drugi do sablaznitelj od početka o koem se goviri u Postanju, koji je sablaznio Evu i spotakao Adama'.
   
A da antihrist - kao strašni 'tiranin, užasni sudija', trebada se rodi baš iz kolena Davnova, sv. Ipolit izvodi i iz Jakovljevog proricanja da: .'Dan će suditi svojemu narodu, kao jedno izmeu plemena Izrailjevih. Ali, neko će primetiti da je ovo rečeno o Samsonu, koji je, rodivši se iz kolena Danova, 20 godina sudio svome narodu. Naravno, ovo se delimično ispunilo i na Samsonu, ali će se u potpunosti ispuniti što se tiče antihrista'
    Ovo se izvodi i iz činjenice da se i Dan, kao i Juda, naziva 'lavom'. Ali, Juda simboliše plemenitog lava, iz čijeg će se kolena roditi Hristos. A Dan, odnosno njegovo koleno - potomstvo, predstavljaju 'lava u smislu njegove tiranske i nasilničke prirode' - zbog čega će se 'iz tog kolena naposletku, roditi i sam antihrist. Svoje neprijatelje Danovo koleno će pobeđivati ne toliko u otvorenoj borbi, koliko tajnim zasedama i uopšte lukavstvom, osobinama kojima se u životinjskom carstvu odlikuju zmije - 'Dan će biti zmija na putu i guja na stazi...'
   
DAN I MASONSTVO

    Veoma su zanimljivi i podaci o vezi Danovog kolena sa masonstvom. O tome govori savremeni zapadni istraživač M.V. Nazarov: '... Tadašnje (početkom XX veka) masonstvo u Rusiji izdvojilo se uglavnom od onog reda u Francuskoj, čiji je vođe 1904. godine objavio: 'Mi nismo samo antiklerikalni, mi smo protivnici svih dogmi i svih religija. Stvarni cilj kome svi mi težimo je rušenje svih dogmi i svih crkava...'
    Već su i za svoju genealogiju masoni namerno izabrali iz Starog zaveta predstavnike oholosti i materijalizma: Kaina, graditelja Vavilonske kule, cara Solomona i graditelja njegovog hrama Hirama. Za poslednju dvojicu vezani su glavni rituali masonstva. Tako je 'Solomonov hram praizvor razvitka svih ostalih masonskih simbola, koji su ujedninjeni slikom hrama' - piše u masonskom rečniku. Odatle i potiče petokraka zvezda - Solomonov pečat. Masoni nazivaju samu svoju delatnost 'zidanjem Solomonovog hrama', podrazumevajući pod tim 'hram čovečanstva' i u tome leži alegorijski simsao termina 'slobodni zidari'. Osobeni kult simbolike povezane sa Solomonovim hramom, razvijen je u američkim ložama. U nekima se model hrama odnosi na neprestano oblikovanje.
    Ali, u skladu sa svetootačkim učenjem, koje se formulisalo mnogo pre pojave savremenog masonstva, u Hramu će se ustoličiti kao 'Car' niko drugi do antihrist - satanin poslanik, čovek bezakonja i sin pogibli. Sem toga, videli smo, hrišćanski tumači iznašli su - prema citatima iz Starog zaveta - da će antihrist poteći iz kolena Danova, odnosno da se ovo koleno povezuje u Bibliji sa budućim nosiocem zla i da je ono jedino koje se ne pominje u Apokalipsi među spasenim kolenima Izrailjevim. A u masonstvu glavna figura poklonjenja - Hiram - potiče baš iz ovog kolena po majci - ona je bila od kćeri Danovijeh - kaže i masonski rečnik.
    Uz to, Hiramov kult u masonstvu ide dotle, da je čak stvoreno svojevrsno 'antijevanđelje' - o ubistvu nevinog majstora od strane zavidljivaca; 'anti' - zato što Hristos posle smrti vaskrsava, a od Hirama odstaje samo raspadnuti leš. U svojim ritualima masoni se svete za njegovu smrt, a u ložama postoje vešto napravljenje makete trupa.
    Po svetootačkom učenju, antihrist će se pojaviti baš u okviru jevrejskog naroda - zbog toga što Jevreji nisu primili vaseljenskog Mesiju - Hrista, i još uvek čekaju svog nacionalnog zemaljskog Mesiju - cara. Ovo će i iskoristiti antihrist - doći će baš kao takav Car Izrailjski, ustoličiće se u Solomonovom hramu i vladaće pomoću sredstava one materijalističke ideologije, koju je nudio satana Hristu u pustinji (hleba i igara). Uostalom, na ovo je upozorio i sam Hristos: 'Ja dođoh u ime Oca svojega i ne primate me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti'.

VREME ROĐENJA

    Početkom 80-tim godina XIX veka, jezuitski pisac pod pseudonimom Doktor Batail preduzeo je istraživanje savremenog demonizma, o čemu je izveštaj bio objavljen u dvotomnom radu pod naslovom 'Le diable au XIX siecle'. Autor je lično pronikao do najskrivenijih žrtvenika demonopoklonika Kine, Indije, Amerike, lično video sve, razgledao, proučio, skicirao, opisao i učestvovao u mnogobrojnim obredima. Batail govori o kultu đavola tonom koji ne dopušta sumnju. Centar demonopoklonika nalazi se u SAD, u Čarlstonu. Tu je podignut njihov glavni hram, koji je publici predstavljen kao masonski, a ne đavolov oltar. Idolopoklonici imaju svoje detaljno razrađeno veroučenje. Po ovom učenju,  gospodar sveta jeste sam satana - lucifer. Njemu su potčinjena četiri glavna demona: predvodnik njegove vojske je Belzebub, zatim je tu Astarot, njegova žena Astarta i Moloh. Ovi najvažniji članovi imaju na raspolaganju čitav štab generala - 72 demona oba pola. Ovi generali predvode 6.666 legiona đavola, a svaki legion sadrži 6.666 redova bbesova - običnih đavola, tako da je ukupan broj Luciferove vojske 44.435.556.
    I sam antihrist se za demonopoklonike pretvorio u veoma značaju ličnost. U njihovom učenju opisana je njegova zemaljska genealogija. Tako, 29. septembra 1863. godine rođena je antihristova prababa. Po Batailovim rečima, to je neka Sofija Velder, kćerka jednog važnog masonskog dostojanstvenika. Kroz 33 godine, 29. septembra 1896. godine trebalo je da se rodi antihristova baba - ćerka S. Valder, a kroz sledećih 66 godina - 29. septembra 1962. godine - sam antihrist. Tačno posle 33 godine posle rođenja, antihrist će se objaviti svetu i počeća na Zemlji rat sa Bogom, u licu Hristove Crkve. A 29. septembra 1996. godine, po ovom učenju, antihrist će pobediti i posle bitke preći će na nebo. Kroz tri godine, 29. septembra 1999. Lucifer će pobediti Boga i navodno će nastupiti za celu Vaseljenu davno očekivano večno blaženstvo. Ovakav je navodno, ukratko, simbol vere idolopoklonika paladista, kako oni sebe zovu - izvodeći ovaj naziv od reči 'paladijum', jer se u njihovom posedu nalazi velika 'svetinja' (kao paladijum kod Atinjana) - originalna skulptura Bafometa.
    Ali, čak i da je tu tačan datum rođenja antihrista, prosudite i sami da li se do 1999. dogodilo ono ostalo što su predskazali 'luciferisti'.
    Arhiepiskop Averkije (pisano 1973. godine): 'Poslednjih godina uporno kruži vest da se budući antihrist već rodio i vaspitava se na odgovarajući način, da bi otvoreno nastupio 90-tih godina ovog veka. Začuđujuće je da se u tome potpuno slažu neka predskazanja hriščanska, jevrejska i čak jedne američke vidovnjakinje, koja je o tome objavila čitave dve knjige'.
    Reč je o veoma popularnoj proročici u Americi, Džin Dikson. Protojerej Ruske pravoslavne crkve u rasejanju, Valerij Lukjanov pisao je 1975. godine: 'Celokupna pažnja Džin Dikson koncentrisana je na viziju koje je bila udostojena 12. septembra 1967. Ona je ugledala kako se na istoku pojavio blistavi Hristov krst, kako je po celoj Zemlji nastala tišina, kako su svei ljudi osetili da je Hristova svetlost najzad osvetlila celu vaseljenu, što je i bilo posvedočeno glasom samog Gospoda Isusa Hrista: 'Sada ste svi vi moji učenici!' Po njegovim rečima, ovo treba da se dogodi 1999. godine...'
    Inače, njena predskazanja su prvenstveno političkog karaktera i tiču se najvećim delom političkih uposlenika. Između ostalog, tačno je predvidela pogibiju trojice astronauta i pojavu sovjetskih raketa 1967. godine,  političke planove predsednika Džonsona, ubistva predsednika Džona kenedija, Martina Lutera Kinga i Roberta Kenedija. A svojevremeno je predskazivala i ovo: potpuno sovjetizaciju svih zemalja sveta, koncentraciju sovjetskih raketa na Karpatima, svetski rat 1999. godine. zatim, da će doći do sudara komete sa našom planetom sredinom 80-tih godina, pri čemu će se sudar dogoditi nasred okeana i doneće velike nesreće. Predskazivala je i sledeće: politički zalazak Engleske i Francuske, a uspon Japana i Kine, Bliskoistočna kriza će biti završena posle zemljotresa u Jerusalimu.
    Takođe, prorekla je i: Izrailćani će poverovati u Hrista. U SAD će prvi put jedna žena postati predsednik. Ekumenski pokret neće imati uspeha. U Katoličkoj crkvi desiće se grandiozni raskoli; kardinali će upravljati crkvom, jedan će papa biti ranjem, a jedan će biti ubijen. U Rusiji će nestati jaram ateizma i otvoriće se hramovi po celoj zemlji... A u njenoj knjizi 'My life and Prophecies' podrobno je opisana epoha apostazije ('otpada') i navode se citati iz svetog pisma o dolasku Antihrista. Diksonova tvrdi da joj je dato saznanje o antihristovom rođenju - baš 5. februar 1962. godine. A otpočeće satansku propoved 1992. godine...
    Vidimo dakle da je pogađala, ali i promašivala, a ponešto ostaje da se tek vidi u budućnosti. Ali je ipak indikativno da se njeno predskazanje o godini rođenja antihrista slaže sa makar još nekoliko drugih proročanstava. Po jednom predskazanju: 'Budućči antihrist rođen je u rano proleće 1962. godine negde u Siriji ili u Iraku. Ovaj događaj drži se u velikoj tajnosti, a stupiće na presto kada napuni 30 godina'.

MESTO ROĐENJA

    Arhiepiskop Andrej Kesarijski - smatrao je da će antihrist izaći 'iz mračnih i dubokih zemalja sveta, u koje je proteran đavo'.
    Sveti Dimitrije Rostovski - pisao je nepoznati sveštenik Ruske pravoslavne crkve u najtragičnijim godinama XX veka - iskazuje mišljenje da će antihrist poteći iz putenog Vavilona persijskog koji se nalazi pored reke Eufrat. Na istom mestu je vladao i gradio čuvenu Vavilonsku kulu car Nimrod, prvi tiranin na svetu, pa odatle - kaže on - mora biti i poslednji tiranin. Većina svetih Otaca smatra da antihrist treba da potekne iz zemalja Istoka, naročito iz onih u kojima će se naseliti jevrejsko koleno Danovo, jer - po njima, kako je već napred rečeno - antihrist mora biti iz tog kolena; bio bi ili iz Irana (Persija), ili iz Iraka (Mesopotamija), ili iz najbližih im mesta.
    Na Vavilon perzijski ukazivali su Jeronim i sv. Andrej Kritski. Sveti Andrej Kesarijski kaže: 'Vavilon veliki je mati pohotnicima i gadostima zemaljskim'.
    U enciklopediji 'Mitovi naroda sveta', mestom rođenja antihrista smatra se Vavilom, jer je Danovo koleno, po predanju, otišlo baš onamo. Sem toga, Vavioom je bio popularni biblijski sibol pobune protiv Boga. U Novom zavetu Vavilom je prestavljen kao prototip antihrista - tajne bezakonja, sina pogibli, strašnog uzdizanja u Crkvi Božijoj - i nosi ime Vavilona Velikog.
    I na Irak ukazuje više izvora. Dana 31.12.1990. godine saradnik ruskih novina 'Krasnaja zvezda' kapetan S. Sidorov, pregledavajući inostranu štampu u vezi sa određivanjem od strane Amerikanaca početka vojnih akcija protiv Iraka, za 15. januar, pisao je: '...Biblijska proročanstva o nadolazećem kraju sveta, nažalost, naizmenično se ostvaruju. Kao što je i prdskazano u pismu, apokaliptična bitka Armagedon, čija će posledica biti smrt svakog trećeg čoveka na planeti Zemlji, treba da počne na teritoriji sadašnjeg Iraka - u dolini reke Eufrat. U to da će se ona zbiti uveren je veći broj najpoznatijih jevanđelista i propovednika'.
    Kod arhiepiskopa Averkija čitamo: 'I sabra ih na mesto, nazvano jevrejski Armagedon - ova reč znači 'raskomadavanje' ili 'ubistvo'...' A sv. Andrej kaže: 'U ovom mestu, pretpostavljamo, narodi koje je sakupio i predvodio đavo, biće potućeni, jer se on teši ljudskom krvlju. Ime je uzeto od doline Magedo, u kojoj je pao car Josija u borbi sa faraonom Nehaonom'.
    U knjizi 'Početak i kraj našeg zemaljskog sveta. Iskustvo otkrivanja proročanstva Apokalipse', objavljenoj 1904. godine pod blagodatnim rukovodstvom sv. Jovana Kronštatskog, sadržano je sledeće predskazanje: 'Postoji istorijsko tajnovito ukazivanje na prenošenje političkog i trgovinskog težišta na kraju svetske istorije opet onamo gde je i počelo gradnjom stuba vavilonskog. Sv. prorok Zaharija, koji je proricao o poslednjim vremenima, oglašava ovo alegorijsim prenošenjem hlebne mere u Senaar; baš ovo je buduće prenošenje centra trgovine na obalu Persijskog zaliva.
    Prorok vidi efu (mera za žito) i koju je uronila žena (nečasnost). On dalje vidi, umesto jedne, dve žene, i vetar je bio u njihovim krilima, i njihova krila su kao krila u rode; i podigoše je i poneše između neba i zemlje, da joj sagrade kuću u zemlji Senaara, i kada bude sve pripremljeno, ona će (efa) se namestiti i postaviti na svoje podnožje. Šta ovo znači? Veoma je moguće da će saveznici po istoplemenitosti (ako se sudi po sadašnjem periodu svetske istorije), Britanija i SAD, ili Britanija i Nemačka, zahvaljujući širokoj razvijenosti svoje pomorske trgovine, poželeti da imaju veliki trgovinski centra i slobodan grad na obali Persijskog zaliva, na ušću Eufrata u Tigra. I veoma je verovatno da će ovaj centar trgovine sa otvorenim vratima svetskoj trgovini, morati da odigra poslednju, zaključnu ulogu u političkoj istoriji, jer će on postati prestonica svetske - nečasnosti. Baš tu će se, verovatno, roditi sin pogibli, predstavnik vlasti i tiranin kneza ovog sveta, to jest, velikog crvenog drakona. U sadašnje vreme svetske istorije kao da se vide pripreme za ove buduće događaje, to jest, za uspostavljanje svetskog gvozdenog carstva, sličnog staroj Rimskoj državi za vreme Julijana Odmetnika. O ovakvoj svesvetskoj vladavini već sada sanja i zalaže se Britanija, počinju da sanjaju i zalažu se Nemačka i SAF, Kome će od ovo troje pasti u deo da igra vodeću i pogibeljnu ulogu - pokazaće vreme...



¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

ProrociProroci i Proročanstva - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse