Gospode Isuse Hriste Sine Božiji
pomiluj me grešnog (grešnu)
Vladiko Svedržitelju, Sveti Care, Koji urazumljuješ i ne usmrćuješ, Koji klecajuće utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš, molimo se Tebi, Bože naš, slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje, poseti milošću Svojom. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. O, Gospode, izlečujući silu Svoju sa Nebesa pošalji, prikosni se tela njegova, ugasi groznicu, ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu, budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga svesavršenog Crkvi Svojoj, da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.
Upokoj, Gospode, duše usnulih slugu Svojih: roditelja mojih (imena), srodnika i predaka (imena), dobrotvora (imena) i svih pravoslavnih Hrišćana, i oprosti im sva sagrešenja voljna i nevoljna i daruj im Carstvo Nebesko.
Oče naš koji si na nebesima,
da se sveti Ime Tvoje,
da dođe Carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja, i na zemlji, kao na nebu.
Hleb naš nasušni daj nam danas
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim,
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zla..