Gospode Isuse Hriste Sine Božiji
pomiluj me grešnog (grešnu)
Gospode Bože, Tvorče i Sazdatelju svih vidljivih i nevidljivih tvari, Koji si stvorio vremena i godine. Sâm blagoslovi, Gospode, novu godinu koja počinje ovoga dana, a koju mi računamo od Tvoga ovaploćenja, koje se desilo radi našega spasenja. Udostoj nas da provedemo ovu godinu – i mnoge posle nje – u miru i saglasju sa bližnjima našim; učvrsti i rasprostrani Svetu Vaseljensku Crkvu, koju si Ti Sam osnovao i osvetio spasiteljskom žrtvom svetoga Tela i prečiste Krvi. Otadžbinu našu uzvisi, sačuvaj i proslavi; dug život, zdravlje, izobilje plodva zemaljskih i pogodno vreme daruj nam; kao istinski naš vrhovni Pastir, mene, grešnoga slugu Tvoga, sve rođake i bližnje moje, i sve pravoslavne hrišćane, sačuvaj, ogradi i na put spasenja privedi, da bismo mi, hodeći po njemu, posle dugovremenog i dostojnog života u ovome svetu, dostigli do Carstva Tvoga Nebesnoga, i udostojili se večnoga blaženstva sa Svetima Tvojim. Amin.
Tvoja utroba, Bogorodice, posta Sveta trpeza sa Nebesnim Hlebom, Hristom Bogom našim. Svaki koji jede od Njega ne umire, kao što reče On, Hranitelj sviju. ... Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga - Slovo neporočno rodi, suštu Bogorodicu mi Te veličamo. razveselio Si nas, Gospode, tvorevinama Tvojim i delima ruku Tvojih obradovasmo se. Svetlost lica Tvoga posta znak na nama, Gospode. Dao Si mi veselje u srce. U miru ću i leći i zaspati, jer me Ti Sam, Gospode, nastani u pouzdanju.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i svagda i u sve vekove vekova. Amin.
Gospode, Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao dobar i Čovekoljubac. Miran i spokojan san daj mi, pošalji mi Angela Svoga, čuvara, koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. Jer si Ti čuvar duša i tela naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i svagda i u veke vekova. Amin.