Ponuda Tema

Protokoli Sionskih Mudraca - XXI i XXII

   Unutrašnji zajmovi. Pasiva i porezi. Konverzije. Bankrotstvo. Štedionice i renta. Uništenje fondovnih berza. Taksiranje industrijskih vrednosti.
PROTOKOL 21

    Svemu onome što sam vam na prošlom našem skupu naložio dodaću još iscrpno objašnjenje unutrašnjih zajmova. O spoljašnjim pak neću vam više govoriti, jer oni su nas hranili nacionalnim novcima Goja; za našu pak državu neće biti stranaca, to jest bilo čega spoljašnjeg.
Mi smo se koristili podmitljivošću administratora i nemarnošću vladara pozajmljujući gojskim vladama sasvim nepotrebne pare, te smo na taj način dobijali dvostruke, trostruke i veće sume. Ko bi to mogao činiti u odnosu prema nama? Stoga ću vam izložiti detalje samo unutrašnjih zajmova. Objavljujući zaključenje takvoga zajma države otvaraju upis na svoje menice, to jest na procentne hartije. Da bi one bile pristupačne svakome određuje im se vrednost od sto do hiljade, a pri tom se čini popust prvim upisnicima.
  Drugog dana podiže im se veštački cena, tobože zato što su svi nagrnuli da ih kupiju. Kroz nekoliko dana kase takve bivaju prepune i ne znaju kud će s parama (zašto su ih onda uzimali?). Upis kobajagi premaša mnogo puta emisiju zajma: u tome je efekat - vidite li koliko je poverenja prema vladinim menicama.  Ali, kad je komedija odigrana, onda se pojavljuje stvarnost pasive i uz to vrlo teške. Za isplatu procenata mora se pribegavati novim zajmovima koji ne apsorbuju, već samo povećavaju glavni dug. Kad je kredit iscrpljen pribjegava se novim porezima da bi se pokrio ne zajam, nego samo procenti na njega. Ti su prirezi pasivnost nelikvidnosti koja se upotrebljava za pokriće nelikvidnosti...
  Zatim nastaje vreme konverzije, ali one samo smanjuju plaćanje procenta, a ne pokrivaju dugove; sem toga, one ne mogu biti izvršene bez pristanka zajmodavca: prilikom objave konverzije predlaže se vraćanje novca onima koji ne pristanu da konvertuju svoje hartije. Kada bi svi izjavili da ne pristaju i potražili svoj novac natrag, vlade bi bile uhvaćene na svoju sopstvenu udicu, jer ne bi bile u stanju da isplate ponuđeni novac. Srećom, podanici gojskih država i njihovih vlada, ne razumevajući se u finasiskim poslovima, uvek su pretpostavljali gubitak na kursu i smanjenje procenta riziku novih ulaganja novca, čime su pružali mogućnost ovim vladama da više puta zbace sa sebe nelikvidnost od nekoliko miliona. Sada, kod spoljašnjih zajmova Goje ne mogu da prave takve smicalice, jer znaju da ćemo mi potražiti sav novac natrag. Na taj način priznato bankrotstvo najbolje će dokazati zemljama odsustvo veze između interesa naroda i njihovih vlada.
  Skrećem vašu potpunu pažnju na ovu okolnost i na sledeću: sada su svi unutrašnji zajmovi konsolidovani takozvanim letećim dugovima, to jest takvim čiji su rokovi plaćanja manje ili više kratkoročni. Te dugove sačinjavaju pare uložene u štedionice i rezervne kase. Nalazeći se dugo vreme na raspoloženju vladinom ti se fondovi iskorišćavaju za isplate procenata na inostrane zajmove, a umesto njih se polažu na istu sumu ulozi rente. Dakle ovi poslednji pokrivaju i zapušavaju sve rupe i pukotine na gojskim državnim kasama.  Kada se mi popnemo na presto sveta, sva slična finansijska vijuganja, kao neodgovarajuća našim intresima, biće nepovratno uništena, kao što će biti uništene i sve fondovne berze, jer mi nećemo dopustiti da se prestiž naše vlasti koleba kolebanjem cena naših dragocenosti koje ćemo mi objaviti zakonom u iznosu potpune njihove vrednosti bez mogućnosti njihova spuštanja ili podizanja. (Podizanje daje povod spuštanju, odakle smo mi počeli u odnosu prema gojskim vrijednostima).
    Mi ćemo zamijeniti berze grandioznim državnim kreditnim ustanovama čiji će se zadatak sastojati u taksiranju industrijskih vrednosti saobrazno vladinim kombinacijama. Te ustanove će biti u stanju da izbace na pijacu po pet stotina miliona industrijskih hartija za jedan dan, ili da ih isto toliko kupe. Na taj način će se sva industrijska preduzeća postati zavisna od nas. Možete zamisliti kakvu ćemo moć pribaviti sebi pomoću toga.

PROTOKOL 22

    Tajna budućnosti. Mnogovekovno zlo kao osnova budućeg dobra. Oreol vlasti i mističko klanjaje njoj.
    U svemu što sam vam do sada izložio ja sam se brižljivo starao da vam naslikam tajnu svega što se dešava - što je bilo i što je sada - što juri u bujicu velikih događaja koji dolaze i već su u bliskoj budućnosti, tajnu zakona naših odnosa prema Gojama i finansijskim operacijama. O toj temi ostaje mi još samo malo da dodam. U našim je rukama najveća savremena sila - zlato; za dva dana mi ga možemo iz naših čuvarnica i skladišta uzeti u kolikoj hoćete količini. Zar još treba dokazivati da je naša vladavina predodređena samim Bogom?! Zar takvim bogatstvom mi nećemo dokazati da je sve ono zlo, koje smo tolike vekove bili primorani da činimo, na kraju krajeva poslužilo istinskom dobru - dovođenju svega u red? Pa i po cenu izvesnog nasilja, on će biti uveden.
    Mi ćemo znati da dokažemo da smo dobrotvori koji smo vratili namučenoj i iskidanoj zemlji istinsko dobro i slobodu ličnosti, kojoj ćemo dati da se koristi spokojstvom, mirom, dostojanstvom odnosa, pod uslovom, naravno, da se poštuju i čuvaju zakoni koje smo ustanovili. Uz to mi ćemo razjasniti da se sloboda ne sastoji u raspuštenosti i razuzdanosti, kao što se isto tako dostojanstvo i snaga čoveka ne sastoji u svačijem pravu da proklamuje razorne principe na formu slobode savesti, jednakosti i njima sličnih: da se sloboda ličnosti nikako ne sastoji u pravu uzbuđivanja sebe i drugih bezobraznim oratorstvom pred neuređenim ruljama i skupovima, već da se istinska sloboda sastoji u neprikosnovenosti ličnosti, koja često i ispravno vrši i poštuje sve zakone opšteg života, da se čovečansko dostojanstvo sastoji u svesti o svojim pravima i u isto vreme o svojoj bespravnosti, a ne samo u stalnom fantaziranju u temi svoga - Ja.
  Naša će vlast biti slavna, jer će biti moćna, upravljaće i rukovodiće, a neće hramati za vođama i oratorima, koji izbacuju bezumne reči nazivajući ih velikim principima, a koje govoreći po savesti, nisu ništa drugo do utopija. Naša će vlast biti organizator reda u kome se sastoji sva sreća ljudi. Oreol ove vlasti uliće svima mistično klanjanje njoj i strahopoštovanje svih naroda pred njom. Istinska sila ne popušta ni u  kakvom pravu, čak ni u božanskom: niko ne sme pristupiti k njoj da joj oduzme makar i delić njene moći.

   RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT NAJBOLJA WEB SKOLA NAJBOLJI SAJT SA BESPLATNIM SLIKAMA